Home » Bài viết pháp luật » Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (BLHS 2015)

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (BLHS 2015)

Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là hành vi hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới an ninh của quốc gia. Để biết thêm thông tin về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Luật sư A+ xin mời bạn cùng theo dõi bài viết về Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định của pháp luật ngay sau đây.

1. Quy định pháp luật về “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia nước CHXHCN Việt Nam. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được đề cập lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985. Hiện nay, Tội danh này được quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) như sau:

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

“Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định như thế nào?

Hiểu đơn giản, người phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là người hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đó có thể là người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đồng phạm hoặc chuẩn bị phạm tội.

Điều 109 Bộ luật Hình sự quy định rõ tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân về các dấu hiệu pháp lý và 3 đoạn quy định các khung hình phạt, trong đó đoạn 1 quy định khung hình phạt cho người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực và người gây hậu quả nghiêm trọng, đoạn 2 quy định khung hình phạt cho người đồng phạm khác và đoạn 3 quy định khung hình phạt cho trường hợp chuẩn bị phạm tội.

tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 01
Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

3. Các dấu hiệu pháp lý cụ thể của “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Có thể xác định Tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109 Bộ luật Hình sự) thông qua 04 dấu hiệu đặc trưng về mặt pháp lý như sau:

3.1. Ai là người có thể phạm tội này? (chủ thể)

Chủ thể của Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có thể là bất kỳ ai, có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch, thực hiện các hành vi sau: 

 • Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Người đồng phạm khác;
 • Người chuẩn bị phạm tội này.

Người phạm tội phải từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự bao gồm năng lực nhận thức và năng lực làm chủ hành vi. Thiếu một trong hai năng lực này, người đó bị coi là không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự và được loại trừ trách nhiệm hình sự theo Điều 21 Bộ luật Hình sự.

3.2. Hành vi nào cấu thành nên tội này? (mặt khách quan)

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền được cấu thành từ hai loại hành vi sau đây: 

Thứ nhất, hành vi thành lập tổ chức nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Hành vi này được thể hiện qua các hình thức: 

 • Khởi xướng và thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân;
 • Không khởi xướng việc thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nhưng trực tiếp đứng ra thành lập tổ chức, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia tổ chức…,
 • Bàn bạc, thảo luận về việc th ành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phân công nhiệm vụ, tiến hành những hoạt động cần thiết để thành lập tổ chức;
 • Soạn thảo cương lĩnh, điều lệ hoặc vạch ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cụ thể của tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
 • Ủng hộ vật chất, tinh thần cho việc thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Thứ hai, hành vi tham gia tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cụ thể như một số hành vi sau đây: 

 • Nhận lời tham gia dưới hình thức thỏa thuận miệng;
 • Nhận lời tham gia bằng văn bản như viết đơn, cam đoan xin gia nhập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ thể bị lừa dối không nhận thức được tính chất và mục đích của tổ chức là lật đổ chính quyền nhân dân thì không bị coi là phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Lưu ý: tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khác tội phản bội Tổ quốc ở chỗ: Tội phản bội Tổ quốc có dấu hiệu câu kết với nước ngoài, còn tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân không có dấu hiệu câu kết với nước ngoài, cụ thể là:

 • Nếu người phạm tội chưa liên hệ hoặc đã liên hệ được với nước ngoài nhưng chưa nhận được sự thỏa thuận giúp đỡ, tài trợ nào đã bị phát hiện, thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
 • Nếu đã liên hệ, bàn bạc với nước ngoài, nhận sự giúp đỡ của nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phản bội Tổ quốc.

3.3. Tội phạm này xâm phạm đến những quan hệ nào được pháp luật bảo vệ? (khách thể)

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân gây ảnh hưởng những quan hệ xã hội về an ninh quốc gia. Hiểu đơn giản, đối tượng tác động của tội phạm này là chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương. Tùy theo tính chất, quy mô của tội phạm, những người phạm tội có thể hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ở một cấp, một địa phương nào đó, song mục đích cuối cùng là lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa cùng các thiết chế về kinh tế, văn hóa, xã hội…

3.4. Dấu hiệu về lỗi của người phạm tội này? (mặt chủ quan)

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Họ nhận thức rõ hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn thực hiện những hành vi phạm tội đó. 

Người phạm tội thực hiện tội lật đổ chính quyền nhân dân với mục đích rõ ràng là lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi chế độ chính trị, kinh tế – xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Khung hình phạt của “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Bất cứ ai thực hiện tội lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm nghiêm trọng tới an ninh quốc gia đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tùy theo mức độ hành vi mà pháp luật có những quy định cụ thể về các mức phạt cho Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại Điều 109 Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:

Khung hình phạtHành vi phạm tội

Khung 1: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, người tổ chức được hiểu là người có các hoạt động thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; người xúi giục là người kích động, lôi kéo người khác có hoạt động tham gia tổ chức có mục đích lật đổ chính quyền nhân dân; người hoạt động đắc lực là người có hoạt động tham gia tổ chức và đã thực hiện hành vi thể hiện vai trò tích cực và mức độ tham gia quan trọng của mình; người gây hậu quả nghiêm trọng là người có hoạt động tham gia tổ chức và đã thực hiện hành vi cụ thể trong hoạt động chung của tổ chức gây hậu quả nghiêm trọng.

Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 12 nămÁp dụng cho những người đồng phạm khác. Đó là người có hoạt động tham gia tổ chức nhưng không phải là người hoạt động đắc lực cũng như không phải là người gây hậu quả nghiêm trọng nêu trên.
Khung 3: Phạt tù từ 01 năm đến 05 nămÁp dụng cho người chuẩn bị phạm tội. 

Ngoài những khung hình phạt trên, người phạm tội tùy từng trường hợp còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ một đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 02
Người phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân có bị đi tù không?

5. Một vài vụ án nổi tiếng về “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

5.1. Vụ tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Ngày 18/4/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 12 bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” . Các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT). Các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố “CPQGVNLT” thực hiện tại TP Hồ Chí Minh cùng một số địa phương khác. 

Các bị cáo bao gồm Trần Thị Ngọc Xuân (SN 1969), Nguyễn Thanh Xoan (SN 1972), Lương Thị Thu Hiền (SN 1968), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1967), Trần Văn Long (SN 1955), Hồ Thị Xuân Hương ( SN 1968), Y Hon Ênuôl (SN 1988), Nguyễn Minh Quang (SN 1960), Lê Ngọc Thành (SN 1972), Y Phương Ding Riêh (SN 1978), Y Tũp Knul (SN 1970), Phạm Hổ (SN 1949). 

Được biết, Đào Minh Quân là người đứng đầu tổ chức khủng bố CPQGVNLT, hoạt động nước ngoài, tuyên truyền xuyên tạc và thực hiện bạo động vũ trang chống phá chính quyền Việt Nam. Các đối tượng cốt cán của tổ chức này đã lôi kéo và hướng dẫn các bị cáo tham gia. Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia các hoạt động nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố, và thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa.” thông qua mạng xã hội là chủ yếu.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã kết án 12 bị cáo với các hình phạt khác nhau, trong đó có Trần Thị Ngọc Xuân 13 năm tù, Nguyễn Thanh Xoan 12 năm tù, và nhiều bị cáo khác với thời hạn từ 3 đến 11 năm tù. Các bị cáo còn bị quản chế từ 2-3 năm.

tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 03
Hành vi tham gia tổ chức khủng bố bị xử lý như thế nào?

5.2. Vụ tham gia tuyên truyền, chia sẻ các nội dung chống phá Đàng và Nhà nước 

Sáng ngày 16/3/2022, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Kim Phi về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” 

Quá trình điều tra xác định rằng từ khoảng tháng 9/2020 đến khi bị bắt, Lê Thị Kim Phi sử dụng tài khoản Facebook “Phi Kim” để kết bạn với thành viên của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Phi thường xuyên tham gia các hoạt động trên mạng xã hội như theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các nội dung tuyên truyền phản Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và ca ngợi Đào Minh Quân. Bị cáo cũng đăng ký tham gia “Trưng cầu dân ý” để bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.

Dựa trên toàn bộ chứng cứ, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt Lê Thị Kim Phi 06 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại khoản 2 Điều 109 BLHS 2015.

tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 04
Tham gia tuyên truyền, chia sẻ các nội dung chống bị xử lý như thế nào?

6. Luật sư tư vấn Hình sự

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các vấn đề hình sự bao gồm các dịch vụ sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến hình sự;
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ;
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện;
 • Luật sư bảo vệ tại tòa án.

Lý do chọn Luật A+:

Giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm

Đội ngũ luật sư của Luật A+ đều là các luật sư xuất sắc, nắm rõ các quy định pháp luật, hiểu cách vận hành của cơ quan tố tụng và cơ quan Đảng giám sát. Ngoài ra các luật sư A+ đã chinh chiến và dày dạn kinh nghiệm ở các vụ án hình sự.

Thấu hiểu

Luật sư A+ thấu hiểu nỗi sợ hãi và hoang mang của thân chủ khi đối diện với một tình huống có thể phải ở tù, có thể sẽ bị oan sai, mong muốn được hỗ trợ hết mức 24/7 từ chuyên môn đến sự an tâm tâm lý. Vì thế chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đem lại sự an tâm và công bằng cho thân chủ, khách hàng.

Cam kết đến cùng

Hành trình giành được công bằng cho khách hàng có thể sẽ không thuận lợi và bằng phẳng. Hành trình đó có thể phải trải qua nhiều năm với nhiều cấp xét xử. Luật sư A+ cam kết sẽ đi cùng và bảo vệ khách hàng cho đến khi nào công lý, công bằng được thực hiện.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội, chế độ Nhà nước, xâm hại sự tồn tại, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ qua email: contact@apluslaw.vn hoặc qua sđt: 0899511010 để được hỗ trợ và tư vấn.

Các bài viết cùng lĩnh vực
system 08/08/2021