Home » Bài viết pháp luật » Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử phạt thế nào?

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử phạt thế nào?

Tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phá hoại hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, kinh tế – khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân. Đây là hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới an ninh của quốc gia. Vậy để biết thêm về Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể như thế nào?  Luật sư A+ xin mời bạn cùng theo dõi bài viết về Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay sau đây.

1. Quy định pháp luật về “Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam là tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia và được quy định lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội cố ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội, chế độ Nhà nước, xâm hại sự tồn tại, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Hiện nay Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 114 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau gọi tắt là Bộ luật Hình sự).

“Điều 114. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01
Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam được quy định tại Điều 114 Bộ luật Hình sự.

2. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam được hiểu là hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kĩ thuật, văn hoá, xã hội. Các hành vi trên được thực hiện nhằm chống lại chính quyền nhân dân.

3. Dấu hiệu pháp lý của tội này?

Ta có thể nhận biết tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Điều 114 Bộ luật Hình sự thông qua các dấu hiệu pháp lý như sau. 

3.1. Khách thể

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xâm phạm trực tiếp tới an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh văn hóa – xã hội và thông qua đó là sự vững mạnh của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội phạm phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật tác động tới tài sản, trụ sở, kho tàng, thiết bị, máy móc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội. 

Đối tượng tác động của tội phạm này không thể là tài sản riêng của cá nhân; bời vì, việc phá hoại tài sản riêng của cá nhân mặc dù có thể gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất, nhưng không thể làm suy yếu nền kinh tế của đất nước. Do đó, các nhà làm luật không liệt kê tài sản riêng của cá nhân là đối tượng tác động của tội phạm này.

3.2. Chủ thể

Chủ thể của Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật nước CHXHCN Việt Nam có thể là bất kỳ ai, thực hiện các hành vi phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội nhằm chống lại chính quyền nhân dân.

Người phạm tội phải từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự bao gồm năng lực nhận thức và năng lực làm chủ hành vi. Thiếu một trong hai năng lực này, người đó bị coi là không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự và được loại trừ trách nhiệm hình sự theo Điều 21 Bộ luật Hình sự.

3.3. Mặt khách quan

Tội phạm phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật vì mục đích chống lại chính quyền nhân dân mà thực hiện những hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam trên các lĩnh vực: 

 • Chính trị: trụ sở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội…
 • An ninh: thông tin liên lạc, kiểm soát không lưu…
 • Quốc phòng: kho vũ khí, đạn dược, căn cứ quân sự…
  Kinh tế: nhà máy, hầm mỏ…
 • Khoa học – kỹ thuật: viện nghiên cứu khoa học, trung tâm thực nghiệm, Thẩm định kỹ thuật…
 • Văn hóa – xã hội: các di tích lịch sử, các công trình có giá trị văn hóa – nghệ thuật…

Trong đó hành vi “phá hoại” được hiểu là hủy hoại hoặc làm hư hỏng các đối tượng tác động nêu trên. Hủy hoại là làm cho các đối tượng tác động mất hẳn giá trị sử dụng. Làm hư hỏng là làm mất một phần giá trị sử dụng của các đối tượng đó. Hành vi phá hoại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức như đốt, gây nổ, đập phá…

Đây là tội phạm có cấu thành vật chất, tội phạm được coi là hoàn thành khi đối tượng tác động của tội phạm đã bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

Lưu ý: Nếu của chủ thể thực hiện các hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật mà có liên hệ với nước ngoài hoặc thực hiện theo sự chỉ đạo của nước ngoài thì cấu thành tội gián điệp theo Điều 303 Bộ luật Hình sự.

3.4. Mặt chủ quan

Về lỗi: Người phạm tội thực hiện Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam với lỗi cố ý. Họ nhận thức rõ hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả do hành vi phạm tội gây ra nhưng vẫn mong muốn cho hậu quả đó xảy ra. 

Về mục đích: Mục đích của tội phạm phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật được quy định là chống chính quyền nhân dân. Đây cũng là cơ sở để phân biệt với một số tội phạm khác như tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản hay tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. 

4. Khung hình phạt của Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Do có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội mà Tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như các tội xâm phạm an ninh quốc gia khác bị luật hình sự quy định hình phạt áp dụng rất nghiêm khắc. Cụ thể, Bộ luật Hình sự quy định các khung phạt của tội phạm này như sau: 

Khung hình phạt

Hành vi phạm tội

Khung 1: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hìnhĐây là khung hình phạt cơ bản của tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dành cho đối tượng nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hoá, xã hội

Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 15 nămPhạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng.

Đây là khung hình phạt mang tính chất giảm nhẹ cho trường hợp ít nghiêm trọng

Khung 3: Phạt tù từ 01 năm đến 05 nămNgười chuẩn bị phạm tội.
tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02
Hình phạt dành cho người phạm tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

5. Thời hiệu truy cứu của “Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  Thời hiệu truy cứu của một tội phạm sẽ được căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự, cụ thể thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

 • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Như vậy, tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam được quy định là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội này là 20 năm. 

Lưu ý: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

 • Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.
 • Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.
tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 03
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm này là 20 năm.

6. Luật sư tư vấn Hình sự

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các vấn đề hình sự bao gồm các dịch vụ sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến hình sự;
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ;
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện;
 • Luật sư bảo vệ tại tòa án.

Lý do chọn Luật A+:

Giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm

Đội ngũ luật sư của Luật A+ đều là các luật sư xuất sắc, nắm rõ các quy định pháp luật, hiểu cách vận hành của cơ quan tố tụng và cơ quan Đảng giám sát. Ngoài ra các luật sư A+ đã chinh chiến và dày dạn kinh nghiệm ở các vụ án hình sự.

Thấu hiểu

Luật sư A+ thấu hiểu nỗi sợ hãi và hoang mang của thân chủ khi đối diện với một tình huống có thể phải ở tù, có thể sẽ bị oan sai, mong muốn được hỗ trợ hết mức 24/7 từ chuyên môn đến sự an tâm tâm lý. Vì thế chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đem lại sự an tâm và công bằng cho thân chủ, khách hàng.

Cam kết đến cùng

Hành trình giành được công bằng cho khách hàng có thể sẽ không thuận lợi và bằng phẳng. Hành trình đó có thể phải trải qua nhiều năm với nhiều cấp xét xử. Luật sư A+ cam kết sẽ đi cùng và bảo vệ khách hàng cho đến khi nào công lý, công bằng được thực hiện.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam. Đây là loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội được thực hiện với lỗi cố ý phá hoại hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, kinh tế – khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ qua email: contact@apluslaw.vn hoặc qua sđt: 0899511010 để được hỗ trợ và tư vấn.

Các bài viết cùng lĩnh vực
system 08/08/2021