Home » Bài viết pháp luật » Tìm hiểu về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội

Tìm hiểu về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội

Phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội là hành vi làm cản trở hoặc ngăn chặn các chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước nhằm chống chính quyền nhân dân. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy để biết thêm về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội được quy định cụ thể như thế nào?  Luật sư A+ xin mời bạn cùng theo dõi ngay bài viết sau.

1. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội có phải tội xâm phạm an ninh quốc gia?

Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoản 3 Điều 3 Luật An ninh Quốc gia 2004).

Theo quy định tại Chương XIII Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự), có tất cả 14 tội xâm phạm an ninh quốc gia trong đó có Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội tại Điều 115 Bộ luật Hình sự.

2. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội là gì?

Chính sách kinh tế – xã hội là hệ thống các phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội được Đảng và Nhà nước ban hành nhằm đề ra đường lối phát triển đất nước trong những giai đoạn nhất định. 

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội được coi là hành vi tội phạm xâm phạm đến việc thực hiện đúng đắn các chính sách lớn của nhà nước về kinh tế – xã hội. Hành vi phá hoại thể hiện như cản trở việc thực hiện chính sách, không chấp hành, thực hiện ngược lại hoặc dây dưa, trì trệ kéo dài việc thực hiện. Hành vi phạm tội có thể do một người hoặc một số người cùng thực hiện.

3. Quy định pháp luật về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội?

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Do vậy tội phạm này được quy định tại Điều 115 Bộ luật Hình sự.

“Điều 115. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội 01
Tội phạm này được quy định Điều 115 Bộ luật Hình sự.

4. Dấu hiệu pháp lý của Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội 

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội có những dấu hiệu pháp lý rõ ràng được quy định cụ thể tại Điều 115 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, các dấu hiệu pháp lý đó được biểu hiện qua các phương diện sau đây. 

4.1. Ai có thể phạm tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội (chủ thể)

Người phạm tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội có thể là bất cứ ai từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Năng lực trách nhiệm hình sự bao gồm năng lực nhận thức và năng lực làm chủ hành vi. Thiếu một trong hai năng lực này, người đó bị coi là không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự và được loại trừ trách nhiệm hình sự theo Điều 21 Bộ luật Hình sự.

4.2. Hành vi nào cấu thành tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát? (mặt khách quan)

Tội phá hoại việc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội được quy định là hành vi cản trở việc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội. Hành vi cản trở việc thực hiện các chính sách này có thể thể hiện dưới các dạng hành vi cụ thể khác nhau tùy thuộc vào địa vị pháp lý của chủ thể đối với chính sách cần thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất là có hành vi làm cho các chính sách kinh tế xã hội không thể thực hiện được hay có thể hiểu là vô hiệu hóa các chính sách đó, bao gồm các hành vi như:

  • Chống lại, không thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước
  • Làm cho các chủ trương, chính sách bị sai lệch, không đúng với nội dung, yêu cầu, mục tiêu của các chính sách

Các chính sách kinh tế – xã hội thường được thể hiện bằng việc các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh từng lĩnh vực cụ thể (như chính sách thuế; chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách xã hội hóa về y tế, giáo dục, thể dục, thể thao; chính sách xóa đói giảm nghèo,…)

Thứ hai là có hành vi cản trở việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội với một số biểu hiện: 

  • Hành động cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội
  • Thực hiện không đầy đủ,…làm cho việc triển khai chính sách bị khó khăn kéo dài không thực hiện được.

Cần lưu ý trường hợp người chuẩn bị phạm tội này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

4.3. Hành vi trên gây ra những tác động như thế nào? (khách thể)

Hành vi phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội tác động trực tiếp tới chế độ kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm giảm hiệu quả của hoạt động quản lý của Nhà nước về kinh tế – xã hội. Từ đó hành vi này cũng đe dọa tới an ninh Quốc gia của  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

4.4. Dấu hiệu về lỗi, mục đích của hành vi phạm tội (mặt chủ quan)

Người phạm tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được hành vi phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm của hành vi đó nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích của người phạm tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội là chống chính quyền nhân dân, gây khó khăn cho nhà nước trong việc quản lý kinh tế – xã hội.

5. Khung hình phạt của Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội theo Bộ luật Hình sự

Vì tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội mà Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội cũng như các tội xâm phạm an ninh quốc gia khác mà luật hình sự quy định hình phạt áp dụng đối với nhóm tội danh này rất nghiêm khắc. Cụ thể, Điều 115 Bộ luật Hình sự quy định các khung phạt của tội phạm này như sau: 

Khung hình phạt

Hành vi phạm tội

Khung 1: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.Dành cho đối tượng nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội. 

Đây là khung hình phạt cơ bản của tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội.

Khung 2: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Áp dụng với trường hợp chưa gây hậu quả hoặc gây hậu quả không lớn, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải,.
Khung 3: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.Đây là khung hình phạt đối với người chuẩn bị phạm tội này. Do tính chất của tội phá hoại chính sách kinh tế xã hội là xâm phạm đến an ninh quốc gia, vì vậy trong trường hợp người chưa bị phạm tội này cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xét xử lý theo khung hình phạt từ 03 – 07 năm
tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội 02
Người nào thực hiện hành vi phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

6. Một số hình phạt bổ sung mà người phạm tội có thể phải chịu?

Hình phạt bổ sung là hình phạt được áp dụng kèm theo hình phạt chính bổ sung cho hình phạt chính,  nếu người bị kết án không bị áp dụng hình phạt chính thì tòa án không được áp dụng hình phạt bổ sung đối với họ.

Mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính, nhưng lại có thể bị áp dụng nhiều loại hình phạt bổ sung.

Đối với tội phá hoại chính sách kinh tế – xã hội thì ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Các hình phạt bổ sung được căn cứ theo Điều 32 Bộ Luật hình sự.

“Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội

1. Hình phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Cải tạo không giam giữ;

d) Trục xuất;   

đ) Tù có thời hạn;

e) Tù chung thân;

g) Tử hình.

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

b) Cấm cư trú;

c) Quản chế;

d) Tước một số quyền công dân;

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.   

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.”

7. Tội phạm này có áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội thuộc nhóm tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Mà căn cứ vào Điều 28 Bộ luật Hình sự quy định không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm sau: 

“Điều 28. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây:

1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này;

2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;

3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.”

Vậy Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội 03
Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội thuộc trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

8. Luật sư tư vấn Hình sự

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các vấn đề hình sự bao gồm các dịch vụ sau:

  • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến hình sự;
  • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ;
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện;
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án.

Lý do chọn Luật A+:

Giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm

Đội ngũ luật sư của Luật A+ đều là các luật sư xuất sắc, nắm rõ các quy định pháp luật, hiểu cách vận hành của cơ quan tố tụng và cơ quan Đảng giám sát. Ngoài ra các luật sư A+ đã chinh chiến và dày dạn kinh nghiệm ở các vụ án hình sự.

Thấu hiểu

Luật sư A+ thấu hiểu nỗi sợ hãi và hoang mang của thân chủ khi đối diện với một tình huống có thể phải ở tù, có thể sẽ bị oan sai, mong muốn được hỗ trợ hết mức 24/7 từ chuyên môn đến sự an tâm tâm lý. Vì thế chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đem lại sự an tâm và công bằng cho thân chủ, khách hàng.

Cam kết đến cùng

Hành trình giành được công bằng cho khách hàng có thể sẽ không thuận lợi và bằng phẳng. Hành trình đó có thể phải trải qua nhiều năm với nhiều cấp xét xử. Luật sư A+ cam kết sẽ đi cùng và bảo vệ khách hàng cho đến khi nào công lý, công bằng được thực hiện.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, một tội danh nguy hiểm, xâm phạm đến an ninh quốc gia mà luật sư A+ muốn chia sẻ đến quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ qua email: contact@apluslaw.vn hoặc qua sđt: 0899511010 để được hỗ trợ và tư vấn.

Các bài viết cùng lĩnh vực
system 08/08/2021