Home » Bài viết pháp luật » Tội phá hoại chính sách đoàn kết – Điều 116 Bộ luật Hình sự

Tội phá hoại chính sách đoàn kết – Điều 116 Bộ luật Hình sự

Đoàn kết từ xưa đến nay luôn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử và là sức mạnh to lớn trong quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Mang trong mình những ý nghĩa to lớn nên nhà nước ta luôn có những chính sách đoàn kết toàn dân. Bất kì hành vi phá hoại chính sách đoàn kết nào đều bị pháp luật trừng trị thích đáng. Cụ thể, pháp luật quy định như thế nào,  Luật sư A+ xin mời bạn cùng theo dõi bài viết về Tội phá hoại chính sách đoàn kết.  

1. Quy định pháp luật về “Tội phá hoại chính sách đoàn kết”

Tội phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi tuyên truyền kích động hoặc bằng thủ phạm khác chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyền nhân dân. Cụ thể, Tội phá hoại chính sách đoàn kết được quy định tại  Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) 

“Điều 116. Tội phá hoại chính sách đoàn kết                     

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

2. Dấu hiệu pháp lý của Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tội phạm phá hoại chính sách đoàn kết có một số dấu hiệu pháp lý đặc trưng được quy định rõ tại Điều 116 Bộ luật Hình sự. Những dấu hiệu đó được thể hiện thông qua các nội dung dưới đây. 

2.1. Ai có thể phạm tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội (chủ thể)

Chủ thể của tội phá hoại chính sách đoàn kết là bất kỳ ai gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài hay người không có quốc tịch.

Người phạm tội phải từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự bao gồm năng lực nhận thức và năng lực làm chủ hành vi. Thiếu một trong hai năng lực này, người đó bị coi là không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc bị hạn chế năng lực chịu trách nhiệm hình sự và được loại trừ trách nhiệm hình sự theo Điều 21 Bộ luật Hình sự.

tội phá hoại chính sách đoàn kết 01
Người phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết phải từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

2.2. Hành vi nào cấu thành tội phá hoại chính sách đoàn kết? (mặt khách quan)

Tội phá hoại chính sách đoàn kết được cấu thành từ các hành vi sau: 

Thứ nhất, hành vi gây chia rẽ:

 • Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội. Đây là hành vi cố ý tạo ra hoặc lợi dụng, khoét sâu thêm sự bất đồng, thiếu nhất trí, mâu thuẫn, xung đột sẵn có về lợi ích, quan điểm, quan niệm, nhận thức và tình cảm giữa các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đôi khi hành vi này còn gây thù hằn giữa một bộ phận người dân với lực lượng vũ trang nhân dân Thủ đoạn gây chia rẽ thường là tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ cán bộ, công chức nhà nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội. Người phạm tội lợi dụng niềm tin vào tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân cùng những phức tạp, thiếu sót trong việc thực hiện tôn giáo để xuyên tạc, bôi nhọ, gây mất lòng tin tạo sự bất hòa giữa những người theo và không theo tôn giáo, giữa những người theo tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với chính quyền nhân dân,…

Thứ hai, hành vi gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam:

 • Gây thù hằn là hành vi gây mâu thuẫn, hận thù giữa các dân tộc: giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, hoặc giữa các dân tộc thiểu số với nhau. Gây kì thị là hành vi tạo ra trạng thái miệt thị, coi thường những dân tộc khác với dân tộc mình.
 • Người phạm tội có thể lợi dụng sự mê tín, lạc hậu, những hiềm khích trước đây để chia rẽ, lợi dụng những phong tục, tập quán dân tộc khác nhau, uy quyền sẵn có để gây kỳ thị dân tộc; lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong việc chấp hành chính sách pháp luật để phá hoại đoàn kết dân tộc hoặc hành vi phân biệt đối xử giữa các dân tộc tạo nên sự không bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
 • Hành vi gây thù hằn, kì thị, chia rẽ dân tộc sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng là hoạt động ly khai. Kích động ly khai là một trong số những dạng biểu hiện của loại tội phạm này.

Thứ ba, hành vi phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế: 

 • Đây là hành vi phá hoại việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp củng cố và tăng cường với các nước, phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta đối với các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới.
 • Người phạm tội có thể xuyên tạc chính sách, cản trở việc thực hiện chính sách hoặc lợi dụng những vấn đề do lịch sử để lại để chia rẽ, phá hoại đoàn kết quốc tế.

2.3. Hành vi trên gây ra những tác động như thế nào? (khách thể)

Phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội; gây kỳ thị, chia rẽ, thù hằn, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế nhằm chống chính quyền nhân dân.

Như vậy, tội phạm này xâm phạm đến chính sách đoàn kết là an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các lĩnh vực xã hội, dân tộc, tôn giáo và đối ngoại. 

2.4. Dấu hiệu về lỗi, mục đích của hành vi phạm tội (mặt chủ quan)

Về lỗi: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Họ nhận thức rõ hành vi thành lập hoặc phá hoại chính sách đoàn kết là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn thực hiện những hành vi phạm tội đó. 

Về mục đích: Người phạm tội thực hiện các hành vi phá hoại với mục đích chống chính quyền nhân dân. 

Lưu ý: Nếu người nào đó do không hiểu chủ trương chính sách, thiếu ý thức hoặc do lạc hậu mà có lời nói, việc làm có hại cho sự đoàn kết dân tộc, nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân thì hành vi đó không cấu thành tội phạm phá hoại chính sách đoàn kết.

3. Khung hình phạt của Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Bất cứ ai phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tùy theo mức độ hành vi mà pháp luật có những quy định cụ thể về các mức phạt cho Tội phá hoại chính sách đoàn kết tại Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt 

Hành vi phạm tội

Khung 1: Phạt tù từ 07 đến 15 nămNgười phạm tội thực hiện các hành vi sau: 

 • Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;
 • Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
 • Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị – xã hội;
 • Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
Khung 2: Phạt tù từ 02 năm đến 07 nămKhung hình phạt giảm nhẹ áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng.
Khung 3: Phạt tù từ 06 tháng đến 03 nămÁp dụng đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội.
tội phá hoại chính sách đoàn kết 02
Người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt theo các khung hình phạt theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự.

4. Theo các hình phạt trên, tội phá hoại chính sách đoàn kết là tội nặng hay tội nhẹ? 

Để xác định Tội phá hoại chính sách đoàn kết là tội nặng hay nhẹ, cần căn cứ vào Điều 9 Bộ luật Hình sự về phân loại tội phạm như sau:

“Điều 9. Phân loại tội phạm

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.”

Như vậy, tùy vào hành vi phạm tội sẽ xác định khung hình phạt được áp dụng. Nếu người phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết thực hiện các hành vi như khung hình phạt số 1 đã đề cập trên thì sẽ thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng.  Tương tự như vậy người phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết thực hiện các hành vi như khung hình phạt số 2 và 3 đã đề cập trên lần lượt thuộc loại tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.

5. Phạm tội chưa đạt về tội phá hoại chính sách đoàn kết có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt về tội phá hoại chính sách đoàn kết, Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định như sau:

“Điều 57. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

 1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.
 2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi khung hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thể.
 3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.”

Vậy, phạm tội chưa đạt về Tội phá hoại chính sách đoàn kết vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và chịu không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định. 

6. Vụ án thực tế về Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Ngày 15/03/2019 tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử về vụ án bị cáo Ksor R phạm tội “phá hoại chính sách đoàn kết”. Bị cáo Ksor R đã bị xét xử với cáo buộc phạm tội “phá hoại chính sách đoàn kết.” Trước đó, bị cáo đã bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng không học từ sai lầm đó. Thay vào đó, ông tiếp tục hoạt động tuyên truyền, kêu gọi bà con dân tộc thiểu số tham gia tổ chức “Tin lành Đề Ga” để thành lập “Nhà nước Đề Ga” ở Tây Nguyên.

Trong phiên tòa, bị cáo Ksor R thừa nhận hành vi phạm tội, điều này được chứng minh bằng lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của những người liên quan, cũng như các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án. Ksor R đã tái phục hồi tổ chức Fulro và “Tin lành Đề Ga” tại nhiều địa điểm trong các tỉnh Gia Lai và Phú Yên, theo sự chỉ đạo của Nay Ph là đối tượng FulRo sống lưu vong tại Mỹ.

tội phá hoại chính sách đoàn kết 03
Vụ án Ksor Ruk âm mưu hoạt động tái phục hồi “Tin lành Đê Ga”.

Hành vi tuyên truyền và lôi kéo của bị cáo được xem là nguy hiểm đối với xã hội, với tính chất nghiêm trọng. Bị cáo đã nhận thức rõ rằng chỉ có một nhà nước trên lãnh thổ Việt Nam, và “Nhà nước Đề Ga” thực chất chỉ là tổ chức phản động. Hành động này được coi là gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân và mất đoàn kết dân tộc, vi phạm quy định của Điều 116 Bộ Luật hình sự. 

Cuối cùng, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án Ksor R 10 năm tù giam vì tội phá hoại chính sách đoàn kết.

7. Luật sư tư vấn Hình sự

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các vấn đề hình sự bao gồm các dịch vụ sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến hình sự;
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ;
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện;
 • Luật sư bảo vệ tại tòa án.

Lý do chọn Luật A+:

Giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm

Đội ngũ luật sư của Luật A+ đều là các luật sư xuất sắc, nắm rõ các quy định pháp luật, hiểu cách vận hành của cơ quan tố tụng và cơ quan Đảng giám sát. Ngoài ra các luật sư A+ đã chinh chiến và dày dạn kinh nghiệm ở các vụ án hình sự.

Thấu hiểu

Luật sư A+ thấu hiểu nỗi sợ hãi và hoang mang của thân chủ khi đối diện với một tình huống có thể phải ở tù, có thể sẽ bị oan sai, mong muốn được hỗ trợ hết mức 24/7 từ chuyên môn đến sự an tâm tâm lý. Vì thế chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đem lại sự an tâm và công bằng cho thân chủ, khách hàng.

Cam kết đến cùng

Hành trình giành được công bằng cho khách hàng có thể sẽ không thuận lợi và bằng phẳng. Hành trình đó có thể phải trải qua nhiều năm với nhiều cấp xét xử. Luật sư A+ cam kết sẽ đi cùng và bảo vệ khách hàng cho đến khi nào công lý, công bằng được thực hiện.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tội phá hoại chính sách đoàn kết mà luật sư A+ muốn chia sẻ đến quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ qua email: contact@apluslaw.vn hoặc qua sđt: 0899511010 để được hỗ trợ và tư vấn.

Các bài viết cùng lĩnh vực
system 08/08/2021