Home » Bài viết pháp luật » Giải đáp các câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại

Tin liên quan

Giải đáp các câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại được xem là một rủi ro có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về hòa giải thương mại và đưa ra được phương thức giải quyết tranh chấp thích hợp, luật sư A+ đã tổng hợp một số câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại được quan tâm nhiều nhất. Hãy xem ngay bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi 1: Có các hình thức hòa giải thương mại nào? Và Thủ tục hoà giải được chấm dứt khi nào?

Khi có tranh chấp về kinh doanh, thương mại xảy ra, các bên có thể lựa chọn hòa giải theo các phương thức sau (Điều 317 Luật Thương mại 2005):

 • Thương lượng giữa các bên.
 • Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
 • Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Trong đó, hòa giải thương mại (phương thức thứ hai nêu trên) là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

Thủ tục hòa giải sẽ chấm dứt khi:

 • Khi các bên đạt được kết quả hòa giải thành.
 • Khi hòa giải viên thương mại xét thấy không cần thiết tiếp tục thực hiện hòa giải, sau khi tham khảo ý kiến của các bên.
 • Theo đề nghị của một hoặc các bên tranh chấp.

Câu hỏi 2: Cho tôi hỏi tổ chức hòa giải thương mại bao gồm những tổ chức nào? Pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hòa giải thương mại như thế nào?

Khi các bên tranh chấp chọn phương thức hòa giải thương mại theo nghị định 22/2017/NĐ-CP, các bên có thể lựa chọn hòa giải vụ việc (thông qua cá nhân là hòa giải viên thương mại) hoặc hòa giả quy chế (thông qua một tổ chức hòa giải). Trong đó, tổ chức hòa giải bao gồm:

 • Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 22/2017/NĐ-CP.
 • Trung tâm trọng tài được thành lập và hoạt động theo pháp luật về trọng tài thương mại thực hiện hoạt động hòa giải thương mại theo quy định tại Điều 23 Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

Tổ chức hòa giải có các quyền sau đây:

 • Thực hiện hoạt động hòa giải thương mại;
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên thương mại;
 • Thu thù lao và các khoản thu hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại;
 • Xây dựng tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại và quy trình xét chọn, lập danh sách, xóa tên hòa giải viên thương mại trong danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức mình;
 • Chỉ định hòa giải viên thương mại theo yêu cầu của các bên;
 • Các quyền khác theo quy định Nghị định 22/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Tổ chức hòa giải có các nghĩa vụ sau đây:

 • Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, gửi danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hòa giải thương mại đăng ký hoạt động trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc kể từ ngày quyết định bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài có hiệu lực hoặc kể từ ngày có thay đổi về danh sách hòa giải viên thương mại.
 • Trả thù lao và các chi phí khác cho hòa giải viên thương mại;
 • Ban hành quy tắc đạo đức và ứng xử của hòa giải viên thương mại;
 • Xây dựng, ban hành và công bố công khai Quy tắc hòa giải, mức thù lao hòa giải;
 • Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động về tổ chức, hoạt động định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu;
 • Lưu trữ hồ sơ, cung cấp thông tin về kết quả hòa giải theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định Nghị định 22/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại 02
Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

Câu hỏi 3: Công ty tôi và công ty A đang cùng kết hợp kinh doanh sản xuất đồ gia dụng. Tuy nhiên, hiện nay 2 bên đang có tranh chấp về việc chia lợi nhuận. Hai bên đã bàn bạc nhưng không giải quyết không thành. Đối với trường hợp này, tôi có thể hòa giải theo phương thức nào? Và cần chuẩn bị những gì cho việc hòa giải tranh chấp?

Trong trường hợp này, hai công ty có thể hòa giải thông qua các phương thức như sau:

1. Thương lượng giữa các bên.

 • Trong trường hợp này, hai bên sẽ tự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác, tự nguyện mà không có sự tham gia của bên thứ ba nào.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.

 • Trường hợp hai bên không thể tự hòa giải như nội dung bạn đã trình bày, công ty bạn và công ty A có thể nhờ bên thứ ba là hòa giải viên thương mại làm trung gian giàn xếp hoặc giải quyết vụ việc.
 • Điều kiện để tranh chấp của bạn được giải quyết bằng hòa giải thương mại là các bên có thỏa thuận hòa giải. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp.

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

 • Nếu hai bên không thể thống nhất bằng hòa giải thương mại, công ty bạn và công ty A có thể đưa tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài hoặc thông qua Tòa án.
 • Tuy nhiên, trước khi phán quyết của các cơ quan này được đưa ra (mang tính chất bắt buộc thi hành), hai bên tranh chấp vẫn hoàn toàn có thể hòa giải, và các cơ quan này phải công nhận kết quả hòa giải thành (nếu có).

Câu hỏi 4: Công ty chị Hiền hoạt động kinh doanh không hiệu quả và dự định tạm ngưng hoạt động kinh doanh một thời gian. Không biết tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì để không vị phạm quy định của pháp luật?

Trong trường hợp muốn tạm ngưng hoạt động kinh doanh một thời gian, Công ty chị Hiền sẽ phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, được hướng dẫn bởi nghị định 01/2021/NĐ-CP với trình tự, thủ tục như sau:

 • Trước hết, công ty chị Hiền cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Hồ sơ gửi kèm Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục II-9 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) bao gồm nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.
 • Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc công ty đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Công ty chị Hiền cần lưu ý, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty vẫn phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại 03
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Câu hỏi  5: Anh Hưng là giám đốc của công ty sản xuất may mặc ở Đồng Nai. Tháng 05/2022, công ty Anh Hưng có ký kết hợp đồng với đối tác tại TPHCM. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc hai bên đã không thông nhất và xảy ra mẫu thuẫn muốn khởi kiện ra tòa. Vậy trường hợp này, có phương thức giải quyết tranh chấp nào?

Căn cứ vào Điều 317 Luật Thương mại 2005, ,tranh chấp giữa công ty anh Hưng và đối tác có thể được giải quyết theo những phương thức sau:

1. Thương lượng giữa các bên.

 • Đây là phương pháp đơn giản, nhanh gọn và hiệu quả và ít tốn kém chi phí. Ngoài ra, hai bên có thể tiếp tục hợp tác vì quan hệ đối tác sẽ không bị tổn hại, cũng như các bí mật kinh doanh của hai bên sẽ không được biết bởi bên thứ ba.
 • Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận hay không còn tùy thuộc vào tinh thần hợp tác, sự tự nguyện và thiện chí của hai bên. Hơn nữa, một bên hoàn toàn có thể làm trái với thỏa thuận và mang tranh chấp ra giải quyết tại các cơ quan tài phán.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.

 • Đây là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định 22/2017/NĐ-CP.
 • Hình thức hòa giải này có ưu điểm là có tính linh hoạt cao. Hòa giải viên có thể tổ chức thương lượng trực tiếp giữa các bên hoặc thương lượng với từng bên và đưa ra phương án với bên còn lại. Ngoài ra, đây cũng là phương thức hòa giải mang tính chuyên nghiệp, bảo mật cao, cũng như ít làm tổn hại mối quan hệ của các bên tranh chấp. Hơn nữa, kết quả hòa giải thành cũng có thể được công nhận bằng quyết định của Tòa án và có giá trị bắt buộc thi hành.
 • Tuy nhiên, các bên tranh chấp phải trả một khoản chi phí cho bên thứ ba đứng ra làm trung gian giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, việc hòa giải bằng phương thức này cũng tùy thuộc vào tinh thần hợp tác và sự thiện chí của các bên.

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

 • Đây là hai phương thức tài phán giải quyết tranh chấp giữa hai bên mà kết quả là phán quyết trọng tài hoặc bản án sẽ bắt buộc các bên phải tuân thủ. Mỗi phương thức sẽ có ưu, nhược điểm riêng, nhưng nổi bật nhất ở phương thức trọng tài là tính nhanh chóng nhưng chi phí thường sẽ cao, còn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án thì thời gian có phần lâu hơn (vì phải theo các trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng dân sự), nhưng chi phí thường sẽ thấp hơn phương án trọng tài.

Anh Hưng và đối tác có thể cân nhắc và lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình.

Câu hỏi 6. Công ty chị Thu đã ký kết hợp đồng mua bán với bên A. Nhưng khi đã nhập đầy đủ nguyên vật liệu chuẩn bị sản xuất thì bên A thông báo không mua hàng nữa? Như vậy có phải bên A đã vi phạm quy định pháp luật không? Và có những cách giải quyết tranh chấp nào?

Trong trường hợp này, Bên A đã không thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã giao kết, là một hành vi vi phạm hợp đồng. Trường hợp bên A là cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh, có mục đích lợi nhuận thì Luật thương mại 2005 sẽ là văn bản điều chỉnh để điều chỉnh tranh chấp của các bên. Theo đó, sẽ có các phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

 • Thương lượng giữa các bên.
 • Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
 • Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.
Mỗi phương thức sẽ có ưu, nhược điểm riêng, Công ty chị Thu và đối tác bên A cần căn cứ vào tình hình thực tế và lựa chọn cách giải quyết tranh chấp phù hợp.
Trong trường bên A là cá nhân không có đăng ký kinh doanh hoặc không có mục đích lợi nhuận, tranh chấp này có thể sẽ được giải quyết theo pháp luật dân sự. Theo đó, hai bên có thể tự thương lượng giải quyết tranh chấp hoặc đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Trình tự, thủ tục được quy định chi tiết tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Luật sư tư vấn các câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại, bao gồm các dịch vụ sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp
 • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp (hòa giải, khởi kiện..)
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ
 • Đại diện đàm phán tranh chấp
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện
 • Luật sư bảo vệ tại tòa án, trọng tài thương mại

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững, cam kết bảo vệ đến cùng.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Giỏi chuyên môn

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Hi vọng thông qua bài viết tổng hợp một số câu hỏi về tranh chấp kinh doanh thương mại mà Luật sư A+ đưa ra, quý khách hàng đã nắm bắt được các hình thức hòa giải thương mại và thủ tục hòa giải, từ đó sẽ tìm được phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có như cầu được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, hãy liên hệ ngay với luật sư A+ để được tư vấn và hỗ trợ.

Call Now

Call Now