Y TẾ

Lĩnh vực y tế là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện vì khả năng xảy ra rủi ro của nó là rất lớn cho cộng đồng. Tuy nhiên kinh doanh lĩnh vực này không chỉ có kiến thức chuyên môn y tế là đủ, mà còn phải quan tâm đến các kiến thức về doanh nghiệp, an toàn lao động và các vấn đề pháp lý khác để vận hành một công ty.

Luật sư A+ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, và sự am hiểu sâu sắc các lĩnh vực bên cạnh pháp lý về y tế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện đầy đủ các điều kiện hành nghề của luật định cùng với làm chủ tất cả vấn đề pháp lý khác có liên quan đến vận hành một cơ sở y tế tốt.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực y tế:

  • Tư vấn pháp luật về y tế;
  • Đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến các giấy phép về y tế;
  • Đại diện đàm phân giải quyết tranh chấp, khiếu nại y tế;
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án các vụ tranh chấp liên quan đến y tế.

Các luật sư trong lĩnh vực Y TẾ