Home » VỤ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VU KHỐNG SẢN PHẨM CÔNG TY B.A

VỤ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VU KHỐNG SẢN PHẨM CÔNG TY B.A

Làm gì để bảo vệ thương hiệu công ty khi đối thủ hoặc antifan cố tình bôi nhọa làm sai lệch hình ảnh của sản phẩm trên mạng xã hội. Việc bảo vệ thương hiệu cũng phải tinh tế để không gây ác cảm cho người dùng là cố tình trù dập khách hàng. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn và thực hiện thành công xử lý khủng hoảng bằng biện pháp ngăn chặn hành vi bôi nhọa trên internet đồng thời không làm xấu đi hình ảnh khách hàng trước công luận.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Công ty B.A phát hin website https://bdc.vn/ đã đăng công khai mt bài viết vi ni dung có kết lun quy chp, thiếu căn c xác đáng, thông tin so sánh không có cơ s gây thit hi cho hot đng kinh tế thương hiu sn phm BZ ca CÔNG TY B.A

Công ty B.A đã nh lut sư Nguyễn Duy Anh  đ tư vn x lý sai phm trên ca website https://bdc.vn/

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Các vn đ pháp lý mà lut sư A+ phi gii quyết cho khách hàng:

 • Xác đnh chng c vi phm
 • Chế tài cho hành vi làm thit hi uy tín hình nh ca công ty B.A

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Căn c theo Khon 1 Điu 8 Lut an ninh mng năm 2018 quy đnh các hành vi b nghiêm cm v an ninh mng là: S dng không gian mng đ thc hin hành vi thông tin sai s tht gây hoang mang trong Nhân dân, gây thit hi cho hot đng kinh tế – xã hi, gây khó khăn cho hot đng ca cơ quan nhà nước hoc người thi hành công v, xâm phm quyn và li ích hp pháp ca cơ quan, t chc, cá nhân khác.

Căn c theo các ni dung được đăng ti thì trang https://bdc.vn/ do bà N.B.M chu trách nhim ni dung có các hành vi vi phm quy đnh pháp lut c th như sau: 

Th nht, Vi phm các quy đnh v trách nhim s dng dch v mng xã hi và an ninh mng:

Trang https://genk.vn/ do bà N.B.M chu trách nhim ni dung đã cung cp, chia s thông tin sai s tht, xuyên tc và vu khng, không có căn c v B.A và sn phm Bphone ca B.A trong bài viết trên không gian mng, hoàn toàn gây ra hiu nhm v các thông tin sn phm ca B.A, thông tin sai s tht gây hoang mang trong Nhân dân, gây thit hi cho hot đng kinh tế ca t chc B.A trên không gian mng vi phm quy đnh pháp lut theo Điu 8, 16, 18 Lut an ninh mng năm 2018 c th

Điu 8. Các hành vi b nghiêm cm v an ninh mng

 1. S dng không gian mng đ thc hin hành vi sau đây:

 1. d) Thông tin sai s tht gây hoang mang trong Nhân dân, gây thit hi cho hot đng kinh tế – xã hi, gây khó khăn cho hot đng ca cơ quan nhà nước hoc người thi hành công v, xâm phm quyn và li ích hp pháp ca cơ quan, t chc, cá nhân khác;

Điu 16. Phòng nga, x lý thông tin trên không gian mng có ni dung tuyên truyn chng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam; kích đng gây bo lon, phá ri an ninh, gây ri trt t công cng; làm nhc, vu khng; xâm phm trt t qun lý kinh tế

 1. Thông tin trên không gian mng có ni dung làm nhc, vu khng bao gm:

 1. b) Thông tin ba đt, sai s tht xâm phm danh d, uy tín, nhân phm hoc gây thit hi đến quyn và li ích hp pháp ca cơ quan, t chc, cá nhân khác.
 2. Thông tin trên không gian mng có ni dung ba đt, sai s tht gây hoang mang trong Nhân dân, gây thit hi cho hot đng kinh tế – xã hi, gây khó khăn cho hot đng ca cơ quan nhà nước hoc người thi hành công v, xâm phm quyn và li ích hp pháp ca cơ quan, t chc, cá nhân khác.

Điu 18. Phòng, chng hành vi s dng không gian mng, công ngh thông tin, phương tin đin t đ vi phm pháp lut v an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi

 1. Hành vi s dng không gian mng, công ngh thông tin, phương tin đin t đ vi phm pháp lut v an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi bao gm:
 2. a) Đăng ti, phát tán thông tin trên không gian mng có ni dung quy đnh ti các khon 1, 2, 3, 4 và 5 Điu 16 và hành vi quy đnh ti khon 1 Điu 17 ca Lut này;”

Th hai, Vi phm quy đnh v trang thông tin đin t tng hp trên internet

Căn c vào hot đng thc tế ca website https://bdc.vn/ lut sư Nguyễn Duy Anh nhn thy, trang web này là trang thông tin đin t tng hp ca mt doanh nghip cung cp thông tin tng hp trên cơ s trích dn nguyên văn, chính xác ngun tin chính thc và ghi rõ tên tác gi hoc tên cơ quan ca ngun tin chính thc, thi gian đã đăng, phát thông tin đó.

Tuy nhiên, ti bài viết v B.A c th là bài viết liên quan đến sn phm đin thoi Bphone ca chúng tôi không th kim tra được thông tin cơ s trích dn nguyên văn, chính xác ngun tin chính thc và ghi rõ tên tác gi hoc tên cơ quan ca ngun tin chính thc, thi gian đã đăng, phát thông tin. 

Căn c theo khon 21 Điu 3 Ngh đnh 72/2013/NĐ-CP quy đnh qun lý, cung cp, s dng dch v internet và thông tin trên mng thì: 

Điu 3. Gii thích t ng

 1. Trang thông tin đin t (website) là h thng thông tin dùng đ thiết lp mt hoc nhiu trang thông tin được trình bày dưới dng ký hiu, s, ch viết, hình nh, âm thanh và các dng thông tin khác phc v cho vic cung cp và s dng thông tin trên Internet.”

 

Căn c theo khon 2 Điu 20 Ngh đnh 72/2013/NĐ-CP quy đnh qun lý, cung cp, s dng dch v internet và thông tin trên mng thì:

“Điu 20. Phân loi trang thông tin đin t

Trang thông tin đin t được phân loi như sau:

..

 1. Trang thông tin đin t tng hp là trang thông tin đin t ca cơ quan, t chc, doanh nghip cung cp thông tin tng hp trên cơ s trích dn nguyên văn, chính xác ngun tin chính thc và ghi rõ tên tác gi hoc tên cơ quan ca ngun tin chính thc, thi gian đã đăng, phát thông tin đó…”

Căn c theo đim d) khon 1 Điu 5 Ngh đnh 72/2013/NĐ-CP quy đnh qun lý, cung cp, s dng dch v internet và thông tin trên mng thì:

“Điu 5. Các hành vi b cm

 1. Li dng vic cung cp, s dng dch v Internet và thông tin trên mng nhm mc đích:

 1. d) Đưa thông tin xuyên tc, vu khng, xúc phm uy tín ca t chc, danh d và nhân phm ca cá nhân;…”

Như vy, các hot đng trên trang https://bdc.vn/ là hot đng ca mt trang thông tin đin t tng hp nhưng có các hành vi vi phm quy đnh cm ca mt trang thông tin đin t tng hp. 

Các sư phm trên thì lut sư A+ đã tư vn cho khách hàng gi đơn t cáo lên S Thông t và truyn thông đ x lý hành vi b cm khi s dng không gian mng, s dng dch v mng xã hi theo quy đnh ti khon 1, 3 Điu 101 và khon 3 Điu 102 Ngh đnh s 15/2020/NĐ-CP c th

Điu 101. Vi phm các quy đnh v trách nhim s dng dch v mng xã hi

 1. Pht tin t 10.000.000 đng đến 20.000.000 đng đi vi hành vi li dng mng xã hi đ thc hin mt trong các hành vi sau:
 2. a) Cung cp, chia s thông tin gi mo, thông tin sai s tht, xuyên tc, vu khng, xúc phm uy tín ca cơ quan, t chc, danh d, nhân phm ca cá nhân;

 1. Bin pháp khc phc hu qu:

Buc g b thông tin sai s tht hoc gây nhm ln hoc thông tin vi phm pháp lut do thc hin hành vi vi phm quy đnh ti các khon 1 và 2 Điu này.

Điu 102. Vi phm quy đnh v lưu tr, cho thuê, truyn đưa, cung cp, truy nhp, thu thp, x lý, trao đi và s dng thông tin

 1. Pht tin t 10.000.000 đng đến 20.000.000 đng đi vi mt trong các hành vi sau:
 2. g) Cung cp, trao đi, truyn đưa hoc lưu tr, s dng thông tin s nhm đe da, quy ri, xuyên tc, vu khng, xúc phm uy tín ca t chc, danh d, nhân phm, uy tín ca người khác;”

Sau v vic thì trang web vi phm đã b pht tin, buc g bài viết và xin li công khai công ty B.A.

 

Call Now

Call Now