Home » VỤ LẬP DI CHÚC CHO CỤ H.V.A

VỤ LẬP DI CHÚC CHO CỤ H.V.A

Cần lập di chúc như thế nào để không phát sinh các tranh chấp trong tương lai. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn khách hàng thực hiện việc lập di chúc một cách an toàn pháp lý, đồng thời đảm bảo tính nhân văn, đồng thuận trong gia đình.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Ông H.V.A đã 80 tui, ông có 3 người con và 01 căn nhà. Ông có nguyn vng đ li di chúc cho 1 trong 3 người con căn nhà trên. Tinh thn ông vn còn minh mn nhưng sc khe có phn suy gim, ông đã đến nh Lut sư A+ lp di chúc giúp ông

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Vic lp di chúc có phi ra công chng? Lut sư có được lp di chúc cho khách hàng? Khách hàng cn làm gì đ lp di chúc ti Công ty Lut.

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Hình thc ca lp di chúc được quy đnh ti Điu 627, 628 B Lut dân s, trong đó quy đnh hình thc di chúc có th bng văn bn hoc li nói tun theo các điu kin nht đnh thì mi đươc xem là hp pháp

Điu 627. Hình thc ca di chúc

Di chúc phi được lp thành văn bn; nếu không th lp được di chúc bng văn bn thì có th di chúc ming.

Điu 628. Di chúc bng văn bn

Di chúc bng văn bn bao gm:

 1. Di chúc bng văn bn không có người làm chng.
 2. Di chúc bng văn bn có người làm chng.
 3. Di chúc bng văn bn có công chng.
 4. Di chúc bng văn bn có chng thc.

Điu 629. Di chúc ming

 1. Trường hp tính mng mt người b cái chết đe da và không th lp di chúc bng văn bn thì có th lp di chúc ming.
 2. Sau 03 tháng, k t thi đim di chúc ming mà người lp di chúc còn sng, minh mn, sáng sut thì di chúc ming mc nhiên b hy b.

Điu 630. Di chúc hp pháp

 1. Di chúc hp pháp phi có đ các điu kin sau đây:
 2. a) Người lp di chúc minh mn, sáng sut trong khi lp di chúc; không b la di, đe do, cưỡng ép;
 3. b) Ni dung ca di chúc không vi phm điu cm ca lut, không trái đo đc xã hi; hình thc di chúc không trái quy đnh ca lu
 4. Di chúc ca người t đ mười lăm tui đến chưa đ mười tám tui phi được lp thành văn bn và phi được cha, m hoc người giám h đng ý v vic lp di chúc.
 5. Di chúc ca người b hn chế v th cht hoc ca người không biết ch phi được người làm chng lp thành văn bn và có công chng hoc chng thc.
 6. Di chúc bng văn bn không có công chng, chng thc ch được coi là hp pháp, nếu có đ các điu kin được quy đnh ti khon 1 Điu này.
 7. Di chúc ming được coi là hp pháp nếu người di chúc ming th hin ý chí cui cùng ca mình trước mt ít nht hai người làm chng và ngay sau khi người di chúc ming th hin ý chí cui cùng, người làm chng ghi chép li, cùng ký tên hoc đim ch. Trong thi hn 05 ngày làm vic, k t ngày người di chúc ming th hin ý chí cui cùng thì di chúc phi được công chng viên hoc cơ quan có thm quyn chng thc xác nhn ch ký hoc đim ch ca người làm chng.

Trường hp ông H.V.A mun lp di chúc dưới s chng kiến ca lut sư Nguyễn Duy Anh thì thuc trường hp lp di chúc có người làm chng. Điu kin lp di chúc có người làm chng phi đáp ng hai yêu cu: người lp di chúc phi minh mn không b ép buc; ni dung di chúc không trái vi quy đnh pháp lut, đo đc.

Lut sư Nguyễn Duy Anh nhn thy ông H.V.A hoàn toàn khe mnh và không b ép buc khi làm di chúc. Do đó, Lut sư đã hướng dn ông H.V.A đến Vin tâm thn đ xin xác nhn đ minh mn làm di chúc trước khi lut sư son di chúc và làm chng cho di chúc ca ông A.

Sau khi lp di chúc thì lut sư  Nguyễn Duy Anh đã  tham kho nguyên vng ông A s thông báo di chúc cho nhng người có liên quan hay gi bí mt cho đến khi ông A qua đi. Trường hp gi bí mt cho đến khi ông A qua đi thì người nhà ca ông A s liên h lut sư đ nhn bn di chúc.