Home » VỤ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY V.T

VỤ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY V.T

Một công ty kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng muốn đầu tư sang Campuchia thì cần chuẩn bị các điều kiện và phải thực hiện các thủ tục như thế nào? Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn và giải quyết thành công yêu cầu của khách.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Công ty V.T kinh doanh lĩnh vc xây dng, nay mun đu tư lp công ty con cùng lĩnh vc ti Campuchia. Công ty nh lut sư tư vn và đi din th tc đu tư ti Campuchia.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Các vn đ pháp lý mà Lut sư Nguyễn Duy Anh phi gii quyết cho khách hàng:

  • Điu kin đu tư ra nước ngoài 
  • Th tc đu tư nước ngoài

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn các điu kin mà công ty V.T cn đm bo, bao gm:

– Có ngun tài chính đ thc hin vic đu tư

– Không n thuế

– Lĩnh vc đu tư không b cm đu tư ra nước ngoài

Th tc đu tư ra nước ngoài thì công ty V.T phi thc hin ba bước như sau:

– Bước 1: Đăng ký đu tư ra nước ngoài vi B kế hoch và đu tư

– Bước 2: Xin thanh lp công ty ti cơ quan đăng ký kinh doanh ca Campuchia

– Bước 3: Đăng ký tài khon ngân hàng đu tư ra nước ngoài vi ngân hàng nhà nước Vit Nam

 

H sơ công ty V.T cn cung cp đ lut sư Nguyễn Duy Anh đi din y quyn thc hin th tc bao gm:

– Bn sao Giy đăng ký kinh doanh công ty

– Báo cáo tài chính công ty năm gn nht

– Xác nhn ngân hàng bán ngoi t

– Xác nhn không n thuế thu nhp doanh nghip ca cơ quan qun lý thuế

 

V vic có mt vn đ là vn đu tư ra nước ngoài ca công ty V.T ln hơn vn ti Báo cáo tài chính năm gn nht. B kế hoch đu tư s xem xét không tha điu kin v tài chính đ đu tư ra nước ngoài. Sau khi nghiên cu h sơ, Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn cho công ty V.T tăng vn điu l và  xin xác nhn s dư tài khon ngân hàng ca công ty đ chng minh ngun vn.

Kết qu công ty V.T đã xin giy phép đu tư ra nước ngoài thành công.