Home » VỤ ÁN LY HÔN T.T.Đ

VỤ ÁN LY HÔN T.T.Đ

Người phụ nữ trong các vụ án ly hôn thường thua thiệt về việc chia tài sản, đặc biệt là khi chồng là doanh nhân có nhiều dự án, cổ phần, vốn góp công ty thì chỉ ghi tên người chồng và tự do chuyển nhượng. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn và bảo vệ thành công cho khách hàng trong việc đảm bảo công bằng chia tài sản khi ly hôn.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Ch T.T.Đ và anh H.V.T đã kết hôn được 10 năm, có hai con chung. Ch Đ tìm đến Lut sư Nguyễn Duy Anh đ tư vn ly hôn, ch mun chia tài sn 50-50 và được nuôi hai con.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Các vn đ pháp lý mà lut sư Nguyễn Duy Anh phi gii quyết cho khách hàng:

  • Kim tra tài sn chung ca v chng;
  • Điu kin đ giành quyn nuôi con.

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Tài sn chung v chng được pháp lut hôn nhân và gia đình quy đnh như sau:

Điu 33. Tài sn chung v chng

  1. Tài sn chung ca v chng gm tài sn do v, chng to ra, thu nhp do lao đng, hot đng sn xut, kinh doanh, hoa li, li tc phát sinh t tài sn riêng và thu nhp hp pháp khác trong thi kỳ hôn nhân, tr trường hp được quy đnh ti khon 1 Điu 40 ca Lut này; tài sn mà v chng được tha kế chung hoc được tng cho chung và tài sn khác mà v chng tha thun là tài sn chung.

Quyn s dng đt mà v, chng có được sau khi kết hôn là tài sn chung ca v chng, tr trường hp v hoc chng được tha kế riêng, được tng cho riêng hoc có được thông qua giao dch bng tài sn riêng.

  1. Tài sn chung ca v chng thuc s hu chung hp nht, được dùng đ bo đm nhu cu ca gia đình, thc hin nghĩa v chung ca v chng.
  2. Trong trường hp không có căn c đ chng minh tài sn mà v, chng đang có tranh chp là tài sn riêng ca mi bên thì tài sn đó được coi là tài sn chung.

Nghiên cu h sơ, lut sư nhn thy anh T có nhiu tài sn là phn vn góp, c phn ca công ty. Nếu không phong ta sm thì anh T có th tu tán các tài sn này.

Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn khách hàng tiến hành khi kin và yêu cu thm phán áp dng bin pháp khn cp tm thi cm dch chuyn tài sn đ đm bo thi hành án.

Điu 121. Cm chuyn dch quyn v tài sn đi vi tài sn đang tranh chp

Cm chuyn dch quyn v tài sn đi vi tài sn đang tranh chp được áp dng nếu trong quá trình gii quyết v án có căn c cho thy người đang chiếm hu hoc gi tài sn đang tranh chp có hành vi chuyn dch quyn v tài sn đi vi tài sn đang tranh chp cho người khác

(Lut t tng dân s 2015)

V các con chung thì gia đình bên ni đang có ý đnh làm th tc đ xut ngoi đnh cư nước ngoài cho các con nhm tránh vic người m giành quyn nuôi con. Lut sư Nguyễn Duy Anh đã đ ngh khách hàng cung cp các chng c v vic đưa các con đi nước ngoài đnh cư thông qua các h sơ chp được, vé máy bay d kiến. Da vào các chng c này thì lut sư  đã đ ngh thm phán áp dng biến pháp cm xut cnh đi vi các con trong thi gian gii quyết tranh chp vụ án ly hôn.

Điu 127. Cm hoc buc thc hin hành vi nht đnh

Cm hoc buc thc hin hành vi nht đnh được áp dng nếu trong quá trình gii quyết v án có căn c cho thy đương s hoc cơ quan, t chc, cá nhân khác thc hin hoc không thc hin mt hoc mt s hành vi nht đnh làm nh hưởng đến vic gii quyết v án, quyn và li ích hp pháp ca người khác có liên quan trong v án đang được Tòa án gii quyết.

Đ giành quyn nuôi con thì khách hàng cn chun b các điu kin nơi cư trú, thu nhp n đnh. Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn cha m khách hàng làm bo lãnh ch , đi vi thu nhp thì đ ngh công ty nơi khách hàng làm vic cung cp hp đng lao đng, xác nhn lương 6 tháng gn nht.

Điu 81. Vic trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dc con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha m vn có quyn, nghĩa v trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dc con chưa thành niên, con đã thành niên mt năng lc hành vi dân s hoc không có kh năng lao đng và không có tài sn đ t nuôi mình theo quy đnh ca Lut này, B lut dân s và các lut khác có liên quan.
  2. V, chng tha thun v người trc tiếp nuôi con, nghĩa v, quyn ca mi bên sau khi ly hôn đi vi con; trường hp không tha thun được thì Tòa án quyết đnh giao con cho mt bên trc tiếp nuôi căn c vào quyn li v mi mt ca con; nếu con t đ 07 tui tr lên thì phi xem xét nguyn vng ca con.
  3. Con dưới 36 tháng tui được giao cho m trc tiếp nuôi, tr trường hp người m không đ điu kin đ trc tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dc con hoc cha m có tha thun khác phù hp vi li ích ca con.

Kết qu v án thm phán đã chia cho v chng được nuôi dưỡng 1 người con, khách hàng được đm bo được chia phn tài sn chung. Sau khi có bn án, lut sư Nguyễn Duy Anh cũng tư vn khách hàng vic giành quyn nuôi con có th thc hin bt c lúc nào nếu thy quyn li ca con không được bo đm.