Home » TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CÔNG TY SN VỚI S.N Việt Nam

TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CÔNG TY SN VỚI S.N Việt Nam

Công ty nước ngoài muốn nhượng quyền thương mại (franchise) tại Việt Nam thì cần phải thực hiện như thế nào. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn cho khách hàng thành công trong việc nhượng quyền thương mại cho chính công ty con tại Việt Nam.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Công ty S.N là công ty NewZealand chuyên v sn xut mua bán pin năng lượng mt tri. Công ty đã thành lp công ty con ti Vit Nam là công ty S.N VN. Công ty S.N mun nhượng quyn thương mi mô hình kinh doanh pin mt tri kèm nhãn hiu pin mt tri S.N cho công ty con ti Vit Nam là công ty S.N VN s dng.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Công ty S.N đã đến nh Lut sư Nguyễn Duy Anh đ gii quyết các vn đ sau:

  • Điu kin đ nhượng quyn thương mi ti Vit Nam;
  • Các th tc thc hin đăng ký nhượng quyn thương mi;
  • Thuế thu nhp ca hot đng nhượng quyn thương mi công ty S.N

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Hot đng nhượng quyn thương mi ca công ty nước ngoài vào Vit Nam được quy đnh ti Lut thương mi và quy đnh ca Ngh đnh 120/2011/NĐ-CP

Điu 284. Nhượng quyn thương mi

Nhượng quyn thương mi là hot đng thương mi, theo đó bên nhượng quyn cho phép và yêu cu bên nhn quyn t mình tiến hành vic mua bán hàng hoá, cung ng dch v theo các điu kin sau đây:

  1. Vic mua bán hàng hoá, cung ng dch v được tiến hành theo cách thc t chc kinh doanh do bên nhượng quyn quy đnh và được gn vi nhãn hiu hàng hoá, tên thương mi, bí quyết kinh doanh, khu hiu kinh doanh, biu tượng kinh doanh, qung cáo ca bên nhượng quyn;
  2. Bên nhượng quyn có quyn kim soát và tr giúp cho bên nhn quyn trong vic điu hành công vic kinh doanh.

(Lut thương mi 2005)

Điu 17. Đăng ký hot đng nhượng quyn thương mi

1. Trước khi tiến hành hot đng nhượng quyn thương mi, thương nhân Vit Nam hoc thương nhân nước ngoài d kiến nhượng quyn phi đăng ký hot đng nhượng quyn thương mi vi cơ quan có thm quyn theo quy đnh ti Ngh đnh này.

2. Cơ quan có thm quyn đăng ký hot đng nhượng quyn thương mi có trách nhim đăng ký hot đng nhượng quyn thương mi ca thương nhân vào S đăng ký hot đng nhượng quyn thương mi và thông báo bng văn bn cho thương nhân v vic đăng ký đó.

Điu 5 Điu kin bên nhượng quyn

Thương nhân được phép cp quyn thương mi khi đáp ng đ các điu kin sau đây:

  1. H thng kinh doanh d đnh dùng đ nhượng quyn đã được hot đng ít nht 01 năm.

Trường hp thương nhân Vit Nam là Bên nhn quyn sơ cp t Bên nhượng quyn nước ngoài, thương nhân Vit Nam đó phi kinh doanh theo phương thc nhượng quyn thương mi ít nht 01 năm Vit Nam trước khi tiến hành cp li quyn thương mi.

  1. Đã đăng ký hot đng nhượng quyn thương mi vi cơ quan có thm quyn theo quy đnh ti Điu 18 ca Ngh đnh này.
  2. Hàng hoá, dch v kinh doanh thuc đi tượng ca quyn thương mi không vi phm quy đnh ti Điu 7 ca Ngh đnh này.

 

Điu 6 Điu kin bên nhn quyn

Thương nhân được phép nhn quyn thương mi khi có đăng ký kinh doanh ngành ngh phù hp vi đi tượng ca quyn thương mi.

(Ngh đnh 120/2011)

Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn cho công ty S.N trước khi tiến hành nhượng quyn thương mi ti Vit Nam thì h cn đăng ký nhãn hiu đ nhà nước Vit Nam bo h nhãn hiu cho h trong lãnh th Vit Nam.

Tiếp theo đó h s đăng ký nhượng quyn thương mi vi B công thương đ chính thc chuyn giao cho công ty con ti Vit Nam và nhn thù lao nhượng quyn t công ty con mt cách hp pháp.

V thuế ca hot đng nhượng quyn thương mi ti Vit Nam thì công ty nhn nhượng quyn ti Vit Nam có trách nhim kê khai và đóng h công ty nhượng quyn nước ngoài.