Home » PHÁ SẢN TRANH CHẤP CÔNG NỢ V.B VÀ X.N

PHÁ SẢN TRANH CHẤP CÔNG NỢ V.B VÀ X.N

Tình trạng công nợ kéo dài quá thời hiệu khởi kiện dẫn đến nhiều công ty không đòi nợ được, ngoài ra những công nợ xấu thì phải trải qua quá trình xử lý gian nan khi khởi kiện và thi hành án. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã áp dụng quy định phá sản để đòi nợ nhanh chóng cho khách hàng trong vòng 2 tháng.

[NỘI DUNG CHÍNH CỦA VỤ VIỆC]

Công ty X.N hot đng lĩnh vc giáo dc, n công ty V.B 3 t. Công n đã quá 3 năm, bên công ty X.N có xác nhn công n.

Công ty V.B nhờ lut sư Nguyễn Duy Anh  tư vn đ đòi li công nợ.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Công ty V.B đã đến nh Lut sư Nguyễn Duy Anh đ gii quyết các vn đ sau:

  • Công n quá hn 3 năm có hết thi hiu đòi nợ;
  • Hướng gii quyết v án.

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Lut sư Nguyễn Duy Anh xác đnh đây là tranh chp thương mi gia hai pháp nhân. Thi hiu gii quyết tranh chp tuân theo Lut thương mi, c th ti Điu 319 quy đnh thi hiu gii quyết tranh chp thương mi là 02 năm k t ngày b xâm phm

Điu 319. Thi hiu khi kin

Thi hiu khi kin áp dng đi vi các tranh chp thương mi là hai năm, k t thi đim quyn và li ích hp pháp b xâm phm, tr trường hp quy đnh ti đim e khon 1 Điu 237 ca Lut này.

 

Công n ca công ty X.N và V.B đã 3 năm và quá thi hiu khi kin. Lut sư Nguyễn Duy Anh có thay mt khách hàng đàm phán công n vi công ty X.N , bên phía X.N cũng biết đã quá thi hiu khi kin và mun không phi tr công n này.

Nhn đnh thy v này không th khi kin theo hướng đòi công n theo lut t tng dân s. Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn khách hàng chuyn sang hướng yêu cầu Toà án tuyên bố công ty X.N phá sn trong trường hp mt kh năng thanh toán đi vi các khon n ti hn theo Lut phá sn và hướng dn ca Tòa án nhân dân ti cao.

Phá sn là tình trng ca doanh nghip, hp tác xã mt kh năng thanh toán và b tòa án tuyên b pháp sn.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toánlà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
  2. Phá sảnlà tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

 

Hu qu ca vic phá sn là chm dt tn ti, hot đng ca doanh nghip; chm dt thc hin nghĩa v tính lãi đi vi doanh nghip; gii quyết hu qu ca giao dch b đình ch; tuyên b giao dch vô hiu và gii quyết hu qu ca giao dch vô hiu; chm dt hp đng lao đng vi người lao đng, gii quyết quyn li ca người lao đng. Vi mt doanh nghip (con n) đang hot đng bình thưởng thì vic đi din vi nguy cơ b tuyên b phá sn s nh hưởng rt ln đến hot đng ca doanh nghip và chc chn không con n nào mun rơi vào hoàn cnh này.

Tình trng mt kh năng thanh toán là doanh nghip không thc hin nghĩa v thanh toán khon n trong thi gian 03 tháng k t ngày đến hn. Theo hướng dn ca Hi đng thâm phán ti cao quy đnh rõ điu kin mt kh năng thanh toán như sau:

  • Khon n đến hn thanh toán
  • Doanh nghip không thc hin thanh toán quá 03 tháng k t ngày đến hn trong hai trường hp: Doanh nghip không có tài sn thanh toán; doanh nghip có tài sn nhưng không thanh toán các khon n.

Như vy, mc dù Công ty X.N vn còn tài sn nhưng không thanh toán n thì vn xem là mt kh năng thanh toán.

Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn và đi din y quyn công ty M.B đ np đơn yêu cu tuyên b X.N phá sn. Tòa án đã th lý và công ty X.N đã tr s công n cho công ty V.B.

*T khóa: khi kin đòi n; đòi n quá hn; yêu cu phá sn;gii quyết tranh chp công n; lut sư gii quyết tranh chp công n

*Sort by: gii quyết tranh chp bằng tòa án/ phá sn/ thương mi/Giáo dục/LS Huyền / Ls Duy Anh/ giá tr tranh chp: 10 t