Home » MUA CÔNG TY SẢN XUẤT CÀ PHÊ

MUA CÔNG TY SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Khi muốn mua hoặc bán doanh nghiệp thì các công việc pháp lý cần thực hiện là gì. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn thành công cho khách hàng mua lại doanh nghiệp sản xuất cà phê với giá trị đều giành cho cả hai bên.

[NỘI DUNG CHÍNH CỦA VỤ VIỆC]

V chng anh H mun mua li công ty C.P.V sn xut cà phê Đắk Lắk. V chng anh cn Lut sư A+ tư vn vic chuyn nhượng trn gói bao gm thm đnh d án, son tho và tham gia đàm phân ký kết hp đng chuyn nhượng, đi din y quyn thực hin th tc chuyn nhượng cho bên mua. 

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Các vn đ pháp lý mà Lut sư Nguyễn Duy Anh phi gii quyết cho khách hàng:

  • Kim tra tài sn có và n ca công ty, “sc khe” tài chính ca công ty;
  • Gim ri ro do người bán giu thông tin.

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Bước đu tiên Lut sư Nguyễn Duy Anh thc hin là thuê đơn v kim toán đc lp đ kim toán toàn b tài chính ca công ty. Khi tư vn khách hàng thuê kim toán thì cũng gim ri ro cho khách hàng bao gm soát xét sc khe tài chính ca d án mun mua, đưa trách nhim bên kim toán trong trường hp sau khi mua phát sinh các khon n mà bên kim toán đã b sót.

Lut sư Nguyễn Duy Anh phát hin mt s tài sn bao gm bt đng sn và 2 xe ti ca công ty đang đng tên cá nhân ch s hu công ty ch không phi công ty. V mt pháp lý thì đây không phi là tài sn công ty nên khi nhn chuyn nhượng xong thì công ty cũng mc nhiên s hu s tài sn này. Khách hàng đã yêu cu người bán phi chuyn tên ch s hu sang cho công ty theo dng góp vn điu l.

Quá trình son hp đng chuyn nhượng thì lut sư nhn thy bên bán có mt s biu hin khut tt trong minh bch tài sn. Theo Lut doanh nghip, thì người mua li công ty s kế tha toàn b quyn và nghĩa v ca công ty là mt pháp nhân đc lp.

Điu 53. Chuyn nhượng phn vn góp

  1. Tr trường hp quy đnh ti khon 3 Điu 52, khon 5 và khon 6 Điu 54 ca Lut này, thành viên công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên có quyn chuyn nhượng mt phn hoc toàn b phn vn góp ca mình cho người khác theo quy đnh sau đây:
  2. a) Phi chào bán phn vn đó cho các thành viên còn li theo t l tương ng vi phn vn góp ca họ trong công ty vi cùng điu kin;
  3. b) Ch được chuyn nhượng vi cùng điu kin chào bán đi vi các thành viên còn lquy đnhti đim a khon này cho người không phi là thành viên nếu các thành viên còn li ca công ty không mua hoc không mua hếtrongthi hn 30 ngày, k t ngày chào bán.
  4. Thành viên chuyn nhượng vn có các quyn và nghĩa v đi vi công ty tương ng vi phn vn góp có liên quan cho đến khi thông tin v người mua quy đnh ti các đim b, c và d khon 1 Điu 49 ca Lut này được ghi đy đ vào s đăng ký thành viên.
  5. Trường hp chuyn nhượng hoc thay đi phn vn góp ca các thành viên dn đến ch còn mt thành viên trong công ty, công ty phi t chc hot đng theo loi hình công ty trách nhim hu hn mt thành viên và đng thi thc hin đăng ký thay đi ni dung đăng ký doanh nghip trong thi hn 15 ngày, k t ngày hoàn thành vic chuyn nhượng.

Đi vi công ty TNHH thì vic chuyn nhượng vn góp chu mt hn chế liên quan đến vic phi chào bán cho các thanh viên còn li trước khi bán cho bên ngoài. Trường hp không thc hin th tc này thì có th hp đng chuyn nhượng b vô hiu do vi phm điu cm ca pháp lut.

Điu 123. Giao dch dân s vô hiu do vi phm điu cm ca lut, trái đo đc xã hi

Giao dch dân s có mc đích, ni dung vi phm điu cm ca lut, trái đo đc xã hi thì vô hiu.

Điu cm ca lut là nhng quy đnh ca lut không cho phép ch th thc hin nhng hành vi nht đnh.

Đo đc xã hi là nhng chun mc ng x chung trong đi sng xã hi, được cng đng tha nhn và tôn trng

Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn th tc chào mua phn vn góp cho các thành viên khác trong công ty và ch ký hp đng chuyn nhượng sau 30 ngày đã chào bán cho các thành viên khác mà h không đng ý mua, ngoài ra lut sư còn son văn bn chp thun chuyn nhượng cho các thành viên khác xác nhn.

Đi vi ri ro về các thông tin có th giu trong quá trình chuyn nhượng thì lut sư Nguyễn Duy Anh đã son hp đng chuyn nhượng vi điu khon Chng giu thông tin và chế tài cho vic này là người bán phi chu trách nhim ngay c khi giao dch chuyn nhượng đã hoàn tt, ngoài ra còn đi din vi ti la đo chiếm đot tài sn ca Lut hình s.

Giao dch chuyn nhượng đã kết thúc thành công cho c hai bên mua và bên bán.

Call Now

Call Now