Home » Bài viết pháp luật » THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT 

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT 

CÂU HI: Xin Luật sư A+ cho tôi được biết Doanh nghiệp chế xuất là gì? Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam, xin cảm ơn.

LUT A+ XIN TƯ VN NHƯ SAU:

Trước hết, Luật A+  xin cảm ơn Quý khách hàng đã liên hệ, về vấn doanh nghiệp trong khu chế xuất, Luật sư A+ xin tư vấn như sau:

 1. TH NÀO LÀ DOANH NGHIP CH XUT:
  • Khái nim

Căn cứ khoản 10 điều 2 Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP

10. Doanh nghip chế xut là doanh nghip được thành lp và hot đng trong khu chế xut hoc doanh nghip chuyên sn xut sn phm đ xut khu hot đng trong khu công nghip, khu kinh tế.

Doanh nghip chế xut không nm trong khu chế xut được ngăn cách vi khu vc bên ngoài theo các quy đnh áp dng đi vi khu phi thuế quan ti pháp lut v thuế xut khu, thuế nhp khu.”

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất hiểu không phải là có ngành nghề chế xuất mà đơn giản doanh nghiệp chế xuất là những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đây là nhóm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu vực đặc thù riêng và được hưởng những đặc quyền nhất định, cụ thể:

 • Doanh nghip chế xut được hưởng nhng ưu đãi gì:
  • Ưu đãi thuế sut:

Căn cứ điều 15 Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

“Điu 15. Thuế sut ưu đãi

 1. Thuế sut ưu đãi 10% trong thi hn 15 năm áp dng đi vi:
 2. a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi ti đa bàn có điu kin kinh tế – xã hi đc bit khó khăn quy đnh ti Ph lc ban hành kèm theo Ngh đnh này, khu kinh tế, khu công ngh cao k c khu công nghthông tin tp trung được thành lp theo Quyết đnh ca Th tướng Chính ph;
 3. b) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi thuc các lĩnh vc: Nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh; ng dng công ngh cao thuc danh mc công ngh cao được ưu tiên đu tư phát trin theo quy đnh ca Lut công ngh cao; ươm to công ngh cao, ươm to doanh nghip công ngh cao; đu tư mo him cho phát trin công ngh cao thuc danh mc công ngh cao được ưu tiên phát trin theo quy đnh ca pháp lut v công ngh cao; đu tư xây dng – kinh doanh cơ s ươm to công ngh cao, ươm to doanh nghip công nghcao; đu tư phát trin nhà máy nước, nhà máy đin, h thng cp thoát nước; cu, đường b, đường st; cng hàng không, cng bin, cng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ s h tng đc bit quan trng khác do Thtướng Chính ph quyết đnh; sn xut sn phm phn mm; sn xut vt liu composit, các loi vt liu xây dng nh, vt liu quý hiếm; sn xut năng lượng tái to, năng lượng sch, năng lượng t vic tiêu hy cht thi; phát trin công ngh sinh h

D án đu tư sn xut sn phm phn mm quy đnh ti Đim này là d án đu tư sn xut sn phm phn mm thuc danh mc sn phm phn mm và đáp ng quy trình v sn xut sn phm phn mm theo quy đnh ca pháp lut;

 1. c) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi thuc lĩnh vc bo v môi trường, bao gm: Sn xut thiết b x lý ô nhim môi trường, thiết b quan trc và phân tích môi trường; x lý ô nhim và bo v môi trường; thu gom, x lý nước thi, khí thi, cht thi rn; tái chế, tái s dng cht thi;
 2. d) Doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh

Trường hp doanh nghip đang hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip hoc đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip theo quy đnh ca các văn bn quy phm pháp lut v thuế thu nhp doanh nghip mà được cp Giy chng nhn doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao thì mc ưu đãi đi vi doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao được xác đnh bng mc ưu đãi áp dng cho doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao quy đnh ti Khon 1 Điu 15 và Khon 1 Điu 16 Ngh đnh này tr đi thi gian ưu đãi đã hưởng (c v thuế sut và thi gian min, gim nếu có);

đ) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi trong lĩnh vc sn xut (tr d án sn xut mt hàng chu thuế tiêu th đc bit, d án khai thác khoáng sn) đáp ng mt trong hai tiêu chí sau:

– D án có quy mô vn đu tư ti thiu 6 nghìn t đng, thc hin gii ngân không quá 3 năm k t khi được cp phép đu tư và có tng doanh thu ti thiu đt 10 nghìn t đng/năm chm nht sau 3 năm k t năm có doanh thu.

– D án có quy mô vn đu tư ti thiu 6 nghìn t đng, thc hin gii ngân không quá 3 năm k t khi được cp phép đu tư và s dng trên 3.000 lao đng chm nht sau 3 năm k t năm có doanh thu.

S lao đng quy đnh ti Đim này là s lao đng có ký hp đng lao đng làm vic toàn b thi gian, không tính s lao đng bán thi gian và lao đng hp đng ngn hn dưới 01 năm.

 1. Áp dng thuế sut 10% đi vi các khon thu nhp sau:
 2. a) Phn thu nhp ca doanh nghip t thc hin hot đng xã hi hóa trong lĩnh vc giáo dc – đào to, dy ngh, y tế, văn hóa, th thao và môi trườ

Danh mc loi hình, tiêu chí quy mô, tiêu chun ca các doanh nghip thc hin xã hi hóa quy đnh ti Khon này do Th tướng Chính ph quy đnh;

 1. b) Phn thu nhp t hot đng xut bn ca Nhà xut bn theo quy đnh ca Lut xut bn;
 2. c) Phn thu nhp t hot đng báo in (k c qung cáo trên báo in) ca cơ quan báo chí theo quy đnh ca Lut báo chí;
 3. d) Phn thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư – kinh doanh nhà xã hi đ bán, cho thuê, cho thuê mua đi vi các đi tượng quy đnh ti Điu 53 Lut nhà .

Nhà xã hi quy đnh ti Khon này là nhà do Nhà nước hoc t chc, cá nhân thuc các thành phn kinh tếđu tư xây dng và đáp ng các tiêu chí v nhà , v giá bán nhà, v giá cho thuê, v giá cho thuê mua, v đi tượng, điu kin được mua, được thuê, được thuê mua nhà xã hi theo quy đnh ca pháp lut v nhà và vic xác đnh thu nhp được áp dng thuế sut 10% quy đnh ti Khon này không ph thuc vào thi đim ký hp đng bán, cho thuê hoc cho thuê mua nhà xã hi;

đ) Thu nhp ca doanh nghip t: Trng, chăm sóc, bo v rng; nuôi trng nông, lâm, thy sn đa bàn kinh tế– xã hi khó khăn; sn xut, nhân và lai to ging cây trng, vt nuôi; sn xut, khai thác và tinh chế mui tr sn xut mui quy đnh ti Khon 1 Điu 4 Ngh đnh này; đu tư bo qun nông sn sau thu hoch, bo qun nông, thy sn và thc phm;

 1. e) Phn thu nhp ca hp tác xã hot đng trong lĩnh vc nông nghip, lâm nghip, ngư nghip, diêm nghip không thuc đa bàn kinh tế – xã hi khó khăn và đa bàn kinh tế – xã hi đc bit khó khăn, tr thu nhp ca hp tác xã quy đnh ti Khon 1 Điu 4 Ngh đnh này.
 2. Thuế sut 20% trong thi gian mười năm áp dng đi vi:
 3. a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi ti đa bàn có điu kin kinh tế – xã hi khó khăn quy đnh ti Ph lc ban hành kèm theo Ngh đnh này;
 4. b) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi: Sn xut thép cao cp; sn xut sn phm tiết kim năng lượng; sn xut máy móc, thiết b phc v cho sn xut nông, lâm, ngư, diêm nghip; sn xut thiết b tưới tiêu; sn xut, tinh chế thc ăn gia súc, gia cm, thy sn; phát trin ngành ngh truyn th

Doanh nghip thc hin d án đu tư mi vào các lĩnh vc, đa bàn ưu đãi thuế quy đnh ti các Đim a, b Khon này k t ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dng thuế sut 17%.

 1. Thuế sut 20% đi vi qu tín dng nhân dân và t chc tài chính vi mô và k t ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dng thuế sut là 17%.

Đi vi qu tín dng nhân dân, t chc tài chính vi mô sau khi hết thi hn áp dng mc thuế sut 10% quy đnh ti Khon 1 Điu này thì chuyn sang áp dng mc thuế sut 20% (và k t ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 17%). T chc tài chính vi mô quy đnh ti Khon này là t chc được thành lp và hot đng theo quy đnh ca Lut các t chc tín dng.

 1. Đi vi d án thuc đi tượng ưu đãi thuế quy đnh ti các Đim b, c Khon 1 Điu này có quy mô ln và công ngh cao hoc mi cn đc bit thu hút đu tư thì thi gian áp dng thuế sut ưu đãi có th kéo dài thêm nhưng tng thi gian áp dng thuế sut 10% không quá 30 năm. Th tướng Chính ph quyết đnh vic kéo dài thêm thi gian áp dng thuế sut ưu đãi 10% quy đnh ti Khon này theo đ ngh ca B trưởng B Tài chính.
 2. Thi gian áp dng thuế sut ưu đãi quy đnh ti Điu này được tính liên tc t năm đu tiên doanh nghip có doanh thu t d án đu tư mi; đi vi doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao được tính t ngày được công nhn là doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao; đi vi d án ng dng công ngh cao được tính t ngày được cp giy chng nhn d án ng dng công ngh cao.
 • Ưu đãi min thuế:

Căn cứ cụ thể mức miễn và đối tượng được áp dụng quy định tại điều 16 Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP

“Điu 16. Min thuế, gim thuế

 1. Min thuế 4 năm, gim 50% s thuế phi np trong 9 năm tiếp theo đi vi:
 2. a) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi quy đnh ti Khon 1 Điu 15 Ngh đnh này;
 3. b) Thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi trong lĩnh vc xã hi hóa thc hin ti đa bàn có điu kin kinh tế – xã hi khó khăn hoc đc bit khó khăn quy đnh ti Ph lc ban hành kèm theo Ngh đnh này.
 4. Min thuế 4 năm, gim 50% s thuế phi np trong 5 năm tiếp theo đi vi thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi trong lĩnh vc xã hi hóa ti đa bàn không thuc danh mc đa bàn có điu kin kinh tế – xã hi khó khăn hoc đc bit khó khăn quy đnh ti Ph lc ban hành kèm theo Ngh đnh này.
 5. Min thuế 2 năm và gim 50% s thuế phi np trong 4 năm tiếp theo đi vi thu nhp t thc hin d án đu tư mi quy đnh ti Khon 3 Điu 15 Ngh đnh này và thu nhp ca doanh nghip t thc hin d án đu tư mi ti khu công nghip (tr khu công nghip nm trên đa bàn có điu kin – kinh tế xã hi thun li).

Đa bàn có điu kin – kinh tế xã hi thun li quy đnh ti Khon này là các qun ni thành ca đô th loi đc bit, đô th loi I trc thuc trung ương và các đô th loi I trc thuc tnh; trường hp khu công nghip nm trên c đa bàn thun li và đa bàn không thun li thì vic xác đnh ưu đãi thuế đi vi khu công nghip căn c vào đa bàn có phn din tích khu công nghip ln hơn. Vic xác đnh đô th loi đc bit, loi I quy đnh ti Khon này thc hin theo quy đnh ca Chính ph quy đnh v phân loi đô th.

 1. Thi gian min thuế, gim thuế quy đnh ti Điu này được tính liên tc t năm đu tiên có thu nhp chu thuết d án đu tư mi được hưởng ưu đãi thuế, trường hp không có thu nhp chu thuế trong ba năm đu, k tnăm đu tiên có doanh thu t d án đu tư mi thì thi gian min thuế, gim thuế được tính t năm th tư. Thi gian min thuế, gim thuế đi vi doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công nghcao ti Khon 1 Điu này được tính t thi đim được công nhn là doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip ng dng công ngh cao.

Trường hp, trong kỳ tính thuế đu tiên mà d án đu tư mi ca doanh nghip có thi gian hot đng sn xut, kinh doanh được min thuế, gim thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghip được la chn hưởng min thuế, gim thuế đi vi d án đu tư mi ngay kỳ tính thuế đó hoc đăng ký vi cơ quan thuế thi gian bt đu được min thuế, gim thuế t kỳ tính thuế tiếp theo.

 1. Doanh nghip có d án đu tư phát trin d án đu tư đang hot đng thuc lĩnh vc, đa bàn ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip theo quy đnh ca Ngh đnh này m rng quy mô sn xut, nâng cao công sut, đi mi công ngh sn xut nếu đáp ng mt trong ba tiêu chí quy đnh ti Khon này thì được la chn hưởng ưu đãi thuế theo d án đang hot đng cho thi gian còn li (nếu có) hoc được min thuế, gim thuế đi vi phn thu nhp tăng thêm do đu tư m rng mang li. Thi gian min thuế, gim thuế đi vi thu nhp tăng thêm do đu tư m rng quy đnh ti Khon này bng vi thi gian min thuế, gim thuế áp dng đi vi d án đu tư mi trên cùng đa bàn, lĩnh vc ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip.

D án đu tư m rng quy đnh ti Khon này phi đáp ng mt trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sn c đnh tăng thêm khi d án đu tư hoàn thành đi vào hot đng đt ti thiu t 20 t đng đi vi d án đu tư m rng thuc lĩnh vc hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip theo quy đnh ca Ngh đnh này hoc t 10 t đng đi vi các d án đu tư m rng thc hin ti các đa bàn có điu kin kinh tế – xã hi khó khăn hoc đc bit khó khăn theo quy đnh ca pháp lut v thuế thu nhp doanh nghip;

– T trng nguyên giá tài sn c đnh tăng thêm đt ti thiu t 20% so vi tng nguyên giá tài sn c đnh trước khi đu tư;

– Công sut thiết kế tăng thêm ti thiu t 20% so vi công sut thiết kế trước khi đu tư.

Trường hp doanh nghip đang hot đng có đu tư nâng cp, thay thế, đi mi công ngh ca d án đang hot đng thuc lĩnh vc, đa bàn ưu đãi thuế theo quy đnh ca Ngh đnh này mà không đáp ng mt trong ba tiêu chí quy đnh ti Đim này thì ưu đãi thuế thc hin theo d án đang hot đng cho thi gian còn li (nếu có).

Trường hp doanh nghip chn hưởng ưu đãi thuế theo din đu tư m rng thì phn thu nhp tăng thêm do đu tư m rng được hch toán riêng; trường hp không hch toán riêng được thì thu nhp t hot đng đu tư mrng xác đnh theo t l gia nguyên giá tài sn c đnh đu tư mi đưa vào s dng cho sn xut, kinh doanh trên tng nguyên giá tài sn c đnh ca doanh nghip.

Thi gian min thuế, gim thuế quy đnh ti Khon này được tính t năm d án đu tư m rng hoàn thành đưa vào sn xut, kinh doanh có thu nhp; trường hp không có thu nhp chu thuế trong ba năm đu, k t năm đu tiên có doanh thu t d án đu tư m rng thì thi gian min thuế, gim thuế được tính t năm th tư.

Ưu đãi thuế quy đnh ti Khon này không áp dng đi vi các trường hp đu tư m rng do nhn sáp nhp, mua li doanh nghip hoc d án đu tư đang hot đng.”

 • Ưu đãi thuế xut khu, nhp khu:

Căn cứ Khoản 6 điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì miễn thuế như sau:

Điu 16. Min thuế

…..

 1. Nguyên liu, vt tư, linh kin nhp khu đ gia công sn phm xut khu; sn phm hoàn chnh nhp khu đgn vào sn phm gia công; sn phm gia công xut khu.

Sn phm gia công xut khu được sn xut t nguyên liu, vt tư trong nước có thuế xut khu thì không được min thuế đi vi phn tr giá nguyên liu, vt tư trong nước tương ng cu thành trong sn phm xut khu.

Hàng hóa xut khu đ gia công sau đó nhp khu được min thuế xut khu và thuế nhp khu tính trên phn trgiá ca nguyên vt liu xut khu cu thành sn phm gia công. Đi vi hàng hóa xut khu đ gia công sau đó nhp khu là tài nguyên, khoáng sn, sn phm có tng tr giá tài nguyên, khoáng sn cng vi chi phí năng lượng chiếm t 51% giá thành sn phm tr lên thì không được min thuế.”

 • Ưu đãi v thuế giá tr gia tăng:

Căn c vào khon 20 điu 5 Lut Thuế Giá tr gia tăng 2008:

“Điu 5. Đi tượng không chu thuế

….
20. Hàng hóa chuyn khu, quá cnh qua lãnh th Vit Nam; hàng tm nhp khu, tái xut khu; hàng tm xut khu, tái nhp khu; nguyên liu nhp khu đ sn xut, gia công hàng hóa xut khu theo hp đng sn xut; gia công xut khu ký kết vi bên nước ngoài; hàng hóa, dch v được mua bán gia nước ngoài vi các khu phi thuếquan và gia các khu phi thuế quan vi nhau.

…..”

 1. ĐIU KIN THÀNH LP DOANH NGHIP CH XUT:

Căn cứ điều 30 Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP:

“Điu 30. Quy đnh riêng áp dng đi vi khu chế xut, doanh nghip chế xut

 1. Khu chế xut, doanh nghip chế xut được áp dng quy đnh đi vi khu vc hi quan riêng, khu phi thuế quan tr các quy đnh riêng áp dng đi vi khu phi thuế quan thuc khu kinh tế ca khu. Doanh nghip chế xut được quy đnh trong Giy chng nhn đăng ký đu tư hoc trong văn bn ca cơ quan đăng ký đu tư có thm quyn trong trường hp không phi thc hin th tc cp Giy chng nhn đăng ký đu tư. Cơ quan đăng ký đu tư có trách nhim ly ý kiến cơ quan hi quan có thm quyn v kh năng đáp ng điu kin kim tra, giám sát hi quan trước khi cp Giy chng nhn đăng ký đu tư hoc xác nhn bng văn bn cho nhà đu tư.
 2. Trong khu công nghip có th có các phân khu công nghip dành cho các doanh nghip chế xut. Khu chế xut, doanh nghip chế xut hoc phân khu công nghip dành cho doanh nghip chế xut được ngăn cách vi lãnh thbên ngoài bng h thng tường rào, có cng và ca ra, vào, bo đm điu kin cho s kim tra, giám sát, kim soát ca cơ quan hi quan và các cơ quan chc năng có liên quan theo quy đnh áp dng đi vi khu phi thuếquan, quy đnh ti pháp lut v thuếxut khu, thuếnhp khu.
 3. Doanh nghip chế xut được mua vt liu xây dng, văn phòng phm, lương thc, thc phm, hàng tiêu dùng t ni đa Vit Nam đ xây dng công trình, phc v cho điu hành b máy văn phòng và sinh hot ca cán b, công nhân làm vic ti doanh nghip.

Doanh nghip chế xut, người bán hàng cho doanh nghip chế xut được la chn thc hin hoc không thc hin th tc xut khu, nhp khu đi vi vt liu xây dng, văn phòng phm, lương thc, thc phm, hàng tiêu dùng t ni đa Vit Nam.

 1. Th tc hi quan, kim tra và giám sát hi quan đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu ca khu chế xut, doanh nghip chế xut thc hin theo pháp lut v hi quan.
 2. Quan h trao đi hàng hóa gia các khu chế xut, doanh nghip chế xut vi các khu vc khác trên lãnh th Vit Nam, không phi khu phi thuế quan, là quan h xut khu, nhp khu tr các trường hp quy đnh ti khon 3 Điu này và các trường hp không làm th tc hi quan do B Tài chính quy đnh.

Doanh nghip chế xut được bán vào th trường ni đa tài sn thanh lý ca doanh nghip và các hàng hóa theo quy đnh ca pháp lut v đu tư và thương mi. Ti thi đim bán, thanh lý vào th trường ni đa không áp dng chính sách qun lý hàng hóa xut khu, nhp khu tr trường hp hàng hóa thuc din qun lý theo điu kin, tiêu chun, kim tra chuyên ngành chưa thc hin khi nhp khu; hàng hóa qun lý bng giy phép thì phi được cơquan cp phép nhp khu đng ý bng văn bn.

 1. Cán b, công nhân viên làm vic trong khu chế xut, doanh nghip chếxut khi mang ngoi hi t ni đa Vit Nam vào khu chế xut, doanh nghip chếxut và ngược li không phi khai báo hi quan.
 2. Doanh nghip chế xut khi được phép kinh doanh hot đng mua bán hàng hóa và các hot đng liên quan trc tiếp đến mua bán hàng hóa ti Vit Nam phi m s kế toán hch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hot đng mua bán hàng hóa ti Vit Nam và b trí khu vc lưu gi hàng hóa ngăn cách vi khu vc lưu gi hàng hóa phc v hot đng sn xut ca doanh nghip chế xut hoc thành lp chi nhánh riêng nm ngoài doanh nghip chế xut, khu chế xut đ thc hin hot đng này.
 3. Chi nhánh ca doanh nghip chế xut được áp dng cơ chế đi vi doanh nghip chế xut quy đnh ti Điu này nếu đáp ng được các điu kin ti khon 2 Điu này, được thành lp trong khu chế xut, khu công nghip, khu kinh tế và hch toán ph thuc vào doanh nghip chế xut.”
 1. TH TC THÀNH LP DOANH NGHIP CH XUT

Quý khách không cho biết việc thành lập doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài hay không?

Trường hợp có vốn đầu tư nước ngoài, quý khách thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Chi tiết tham khảo link bài viết sau:

Sau đó tiến hành xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam thì quý khách chỉ cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tham khảo các link bài viết:

 • Nếu loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH 2 thành viên: Quý khách tham khảo bài tư vấn liên quan của Luật A+
 • Loại hình công ty TNHH 1 thành viên: Quý khách tham khảo bài tư vấn liên quan của Luật A+
 • Loại hình công ty cổ phần: Quý khách tham khảo bài tư vấn liên quan của Luật A+
 1. VÌ SAO CHN LUT A+:
 • “Kết quả bền vững”: Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyề
 • “Sự tử tế”: Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việ Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.
 • “Chuyên môn vững”: Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.
 • “Khách hàng 0 Đồng”: Luật A+ sẵn sàng phục vụ khách hàng khó khăn về tài chính với chất lượng tốt nhất, giá không liên quan đến chất lượng, không phải mua sự tử tế, sự đúng đắn bằng tiền.