ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Hoạt động đầu tư nước ngoài là một cách sử dụng nguồn vốn để tạo được lợi nhuận tốt hơn thị trường Việt Nam, ngoài ra đây cũng là một đòn bẩy để xây dựng thương hiệu toàn cầu cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.
Quy định pháp luật đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam nhằm kiểm soát dòng vốn chảy ra nước ngoài để ổn định các vấn đề tài chính vĩ mô, cũng như quản lý về thuế đối với lợi nhuận từ nước ngoài.
Luật sư A+ có kiến thức tổng hợp và chuyên môn sâu đối với lĩnh vực ngoại hối, ngân hàng và thuế (các hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam và nước ngoài) để giúp doanh nghiệp Việt Nam an tâm thực hiện đầu tư ra nước ngoài.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về đầu tư ra nước ngoài;
  • Đại diện ủy quyền nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Các luật sư trong lĩnh vực ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI