ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Việt Nam đã gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế như WTO, với những cam kết về mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập các doanh nghiệp con hoặc liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Luật sư A+ hiểu rằng với những dự án đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến việc cấp phép dự án đầu tư, cấp phép thành lập công ty mà còn quan tâm đến các lĩnh vực chuyển vốn, rút vốn, chuyển lợi nhuận một cách nhanh chóng và hợp pháp. Một pháp nhân thành lập tại quốc gia khác sẽ có sự khác biệt về pháp luật lao động, pháp luật thuế và các quy định của nhà nước về các nghĩa vụ trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, nhà đầu tư quan tâm việc làm thế nào kiểm soát, loại bỏ tình trạng tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp con tại Việt Nam xuất phát từ đội ngũ nhân sự nội bộ tại công ty con ở Việt Nam, v.v…

Luật sư A+ với thế mạnh là kiến thức tổng hợp tất cả các mảng liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài từ doanh nghiệp, thuế, ngoại hối, sở hữu trí tuệ, lao động, hình sự cùng với sự am hiểu về thị trường, nhà nước Việt Nam, cách hành nghề chính trực sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam liên doanh có được những hiểu biết tổng thể và sự an tâm tất cả vấn đề pháp lý sẽ phát sinh trong suốt hoạt động đầu tư của dự án, đồng thời kiểm soát và loại bỏ tình trạng tham nhũng trong doanh nghiệp, vốn đã xảy ra do nhà đầu tư nhận được những thông tin không trung thực về môi trường pháp lý Việt Nam nói riêng, môi trường làm việc tại Việt Nam nói chung.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho vụ đầu tư nước ngoài:

– Bản báo cáo về môi trường pháp lý đầu tư ở Việt Nam;

– Dự báo xu hướng pháp lý của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoai;

– Tư vấn dự án đầu tư tại Việt Nam;

– Đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn sau khi hoàn tất giấy phép đầu tư;

– Tư vấn pháp luật nội bộ doanh nghiệp, xây dựng chương trình phòng chống tham nhũng cho doanh nghiệp.

Các luật sư trong lĩnh vực ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI