Home » Bài viết pháp luật » TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

TƯ VN THAY ĐỔI NI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIP SAU:

 • Tr s;
 • Ngành ngh;
 • Đi din pháp lut;
 • Thay đi thông tin đăng ký thuế

CÂU HI: Công Ty TNHH Ze. có trụ sở tại Tp.Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội, nay công ty cần làm thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty, thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ trụ sở và cả một số ngành nghề của công ty. Vậy, công ty có thể tiến hành các thủ tục cùng một lúc được hay không? Những quy định pháp luật chi tiết về vấn đề trên như thế nào, rất mong Luật A+ tư vấn.

LUT SƯ A+ TƯ VN NHƯ SAU:

Trước hết Luật A+ xin gửi lời chào và cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách hàng.

Về vấn đề Quý khách hàng yêu cầu, Luật sư A+ xin tư vấn như sau:

 1. THAY ĐI TR S CHÍNH CA DOANH NGHIP:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”là hành vi bị nghiêm cấm.

Tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở: “Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sửdụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cánhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộchung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờđăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.” 

Do vậy, Quý khách cần lưu ý không dùng căn hộ chỉ mục đích để ở để làm địa điểm trụ sở chính.

Ngoài ra, Quý khách hàng cần lưu ý một số khu vực chung cư cũ (cổ) tuy chỉ 2-3 tầng nhưng đó là chung cư chứ không phải nhà ở riêng lẻ.

Để đảm bảo an toàn, Quý khách hàng vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm dự kiến thuê làm trụ sở chính công ty để Luật sư tư vấn trước khi tiến hành đặt cọc thuê địa điểm.

Căn cứ điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điu 47. Đăng ký thay đi đa ch tr s chính ca doanh nghip

 1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
 3. a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 4. b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 5. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.
 6. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.
 1. THAY ĐI NGÀNH NGH KINH DOANH

Trước hết, Quý khách hàng cần trình bày Luật sư A+ chi tiết nội dung ngành nghề dự kiến kinh doanh, từ đó Luật sư sẽ tưvấn các điều kiện luật định ứng với mỗi ngành nghề đó để Quý khách hàng có sự chuẩn bị phù hợp.

Sau khi Quý khách thấy rõ mình có thể đáp ứng điều kiện luật định thì tiến hành làm thủ tục Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ngoài ra, sau khi tiến hành thủ tục thay đổi, tùy từng ngành nghề có thể cần phải tiến hành một số thủ tục hành chính đểxin giấy phép con, từ đó doanh nghiệp mới được quyền hoạt động.

Căn cứ điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điu 56. Thông báo thay đi ngành, ngh kinh doanh

 1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:
 2. a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 3. b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”
 1. THAY ĐI ĐI DIN PHÁP LUT CA CÔNG TY

Quý khách hàng lưu ý, trường hợp người đại diện pháp luật là người nước ngoài, Quý khách cần thông báo chi tiết tới Luật sư A+ để Luật sư tư vấn việc liệu nhân sự này có đáp ứng điều kiện luật định để tiến hành xin Giấy phép lao động hay không, vì đây là điều kiện tiên quyết cònThủ tục thông báo về việc thay đổi người đại diện pháp luật đơn giản.

         Căn c điu 50 Ngh đnh 01/2021/NĐ-CP:

Điu 50. Đăng ký thay đi người đi din theo pháp lut ca công ty trách nhim hu hn, công ty c phn

 1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
 2. a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 3. b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 4. c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần vềviệc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tạiĐiều 24 Luật Doanh nghiệp.
 5. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:
 6. a) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 7. b) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lê Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;
 8. c) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phầ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;
 9. d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tạikhoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
 10. Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tạikhoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, hồ sơđăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
 11. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”
 1. THAY ĐI K TOÁN TRƯỞNG:

Căn cứ quy định điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điu 59. Thông báo thay đi ni dung đăng ký thuế

 1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 2. Sau khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữliệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Quý khách lưu ý trường hợp công ty chưa đăng ký cập nhật thông tin số điện thoại của doanh nghiệp thì phải cập nhật bổsung trong các đợt tiến hành thay đổi (căn cứ điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP):

Điu 63. Cp nht, b sung thông tin trong h sơ đăng ký doanh nghip

 1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.
 2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồsơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tạikhoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
 3. a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng kýdoanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chí Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;
 4. b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chí Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 5. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

Không có quy định nào yêu cầu phải làm các thủ tục thay đổi theo thứ tự, do vậy, Quý khách hàng có thể linh động đểtiến hành thực hiện một lần, để hồ sơ được rõ ràng dễ hiểu, trong trường hợp này, Quý khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn thay đổi đại diện pháp luật trước, sau đó tiến hành thay đổi một loạt các nội dung còn lại để sớm giải phóng nghĩa vụ cho đại diện pháp luật cũ.

Quý khách vui lòng liên hệ Luật sư A+ để nhận được sự hướng dẫn chi tiết để triển khai công việc.

Ngoài ra, những thủ tục thay đổi doanh nghiệp khác, Luật A+ sẽ tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng.

 1. VÌ SAO CHN LUT SƯ A+:
 • Luật sư được phụ trách thực hiện công việc của từng khách hàng là Luật sư đã có Thẻ hành nghề Luật sư, kinh nghiệm 10 năm làm việc Luật sư đúng đắn nên có thực lực giúp Quý khách hàng làm điều đúng từ đầ
 • Cách hành nghề của Luật A+ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận, dự trù chính xác ngân sách tài chính pháp lý, thời gian thực hiện Chúng tôi không chỉ thực hiện công việc mang tính kỹ thuật điền thông tin vào tờ khai theo mẫu, chúng tôi tư vấn trọn gói để Quý khách hàng nắm rõ các quy định pháp luật trước-trong-và sau khi thực hiện thủ tục hành chính để giúp Quý khách hàng loại bỏ hoàn toàn các rủi ro pháp lý.
 • Luật A+ bảo hành pháp lý trọn đời.

Liên hệ Luật sư A+ để nhận được sự tư vấn chi tiết cho chính trường hợp của bạn nhé!

Call Now

Call Now