Home » Bài viết pháp luật » Tư vấn Thủ tục chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư.

Tư vấn Thủ tục chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư tương đối phức tạp và mang nhiều vấn đề pháp lý. Vì vậy, dù đã thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chưa biết làm thế nào để hoàn tất thủ tục chuyển vốn. Nếu muốn biết thêm thông tin về vấn đề này, cùng luật sư A+ xem ngay bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

2. Điều kiện chuyển vốn từ Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 66 Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;
 • Có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Quy định về tài khoản chuyến vốn ra nước ngoài để đầu tư

Để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một tài khoản vốn đầu tư một tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:

 • Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo quy định của Thông tư số 16/2016/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư 02
Tài khoản chuyển vồn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư 2020.

4. Thủ tục chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư

4.1 Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư 12/2016/TT-NHNN, bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hi liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bản sao được cp từ sổ sốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyn vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đi với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

4.2 Quy trình

Thủ tục chuyển tiền đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài tương đối phức tạp. Vì thế, luật sư A+ sẽ hướng dẫn thủ tục một cách dễ hiểu nhất để nhà đầu tư có thể thực hiện dễ dàng. Trình tự chuyển tiền bao gồm 03 bước sau:

Bước 1: Nhà dầu tư được phép đầu tư ra nước ngoài cần lập hồ sơ đăng ký tài khoản ngoại tệ, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và thành phố xem xét thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ngân hàng Nhà nước đã nộp hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư 03
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối khi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Các trường hợp nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đi giao dịch ngoại hối phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước khi có phát sinh thay đổi so với nội dung tại văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điều 11 Thông tư 12/2016/TT-NHNN:

 • Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài; thay đổi tên nhà đầu tư; thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hi liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Thay đổi tài khoản vốn đầu tư bằng loại ngoại tệ khác, thay đổi nơi mở tài khoản vốn đầu tư;
 • Thay đi liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư (trừ trường hp sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư này);
 • Thay đổi tiến độ chuyển vốn đầu tư bng tiền ra nước ngoài của nhà đầu tư trong trường hợp số tiền chuyn ra nước ngoài trong kỳ nhiu hơn so với tiến độ đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký.

Trường hợp thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối bằng văn bản với cơ quan xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài và tổ chức tín dụng được phép nơi nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư, quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 12/2016/TT-NHNN:

 • Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này không làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Thay đổi tên dự án đầu tư ở nước ngoài;
 • Thay đổi về số tài khoản trừ trường hợp thay đổi loại ngoại tệ và ngân hàng mở tài khoản phải đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối.

6. Luật sư tư vấn thủ tục cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn về đầu tư nước ngoài bao gồm các dịch vụ sau:

 • Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng, hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về đầu tư, ngoại hối, xử lý rủi ro trong các hoạt động đầu tư tại Việt Nam
 • Tư vấn các vấn đề về nhập cảnh, tạm trú, giấy phép lao động cho nhà đầu tư và các nhân sự cấp cao của dự án tại Việt Nam
 • Soạn thảo các hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư tại Việt Nam
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Chuyên môn vững.

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Khách hàng 0 Đồng.

Luật A+ sẵn sàng phục vụ khách hàng khó khăn về tài chính với chất lượng tốt nhất, giá không liên quan đến chất lượng, không phải mua sự tử tế, sự đúng đắn bằng tiền.

Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư tương đối phức tạp, đem đến nhiều phiền toái cho nhà đầu tư. Tuy vậy, đây lại là một trong những thách thức mà doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt nếu muốn dùng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài. Hi vọng thông qua bài viết trên, luật sư A+ đã có thể giúp quý khách hàng nắm được thủ tục chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, quý khách hàng vui lòng liên hệ với luật sư A+ để được tư vấn và hỗ trợ.